Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Sáng-thế Ký > 29. Giô-sép và Phô-ti-pha - (Sáng-thế Ký 39:1-23)  


29. GIÔ-SÉP VÀ PHÔ-TI-PHA

(Sáng-thế Ký 39:1-23)


Câu Gốc:

"Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!" (Ma-thi-ơ 5:10)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Vả, Giô-sép bị đem qua xứ (Hi-lạp/Ê-díp-tô), thì Phô-ti-pha, người bổn xứ, làm quan thị vệ của Pha-ra-ôn, mua chàng nơi tay dân Ích-ma-ên đã dẫn đến." (Sáng-thế Ký 39:1)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

2. "Chủ thấy Đức Giê-hô-va phù hộ chàng và xui cho mọi việc chi chàng lãnh làm nơi tay đều được thạnh vượng." (Sáng-thế Ký 39:3)

    Đúng hay Sai?

3. "Vậy, Giô-sép được ơn trước mặt chủ mình; chủ cắt chàng hầu việc, đặt cai quản cửa nhà, và phó của cải mình cho chàng hết." (Sáng-thế Ký 39:4)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

4. "Từ khi người đặt Giô-sép cai quản cửa nhà cùng hết thảy ________________ mình rồi, thì Đức Giê-hô-va vì Giô-sép ban phước cho nhà người; sự ban phước của Đức Giê-hô-va bủa khắp ______________ của người làm chủ, hoặc trong nhà, hoặc ngoài đồng." (Sáng-thế Ký 39:5)


Khoanh tròn những chữ đúng:

5. "Bèn bắt chàng đem bỏ vào (cung điện/tù), là nơi cầm các kẻ phạm tội của vua. Vậy, chàng ở (cung điện/tù) tại đó." (Sáng-thế Ký 39:20)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

6. "Đức Giê-hô-va phù hộ Giô-sép và tỏ lòng nhân từ cùng chàng, làm cho được ơn trước mặt chủ ngục." (Sáng-thế Ký 39:21)

    Đúng hay Sai?

7. Chủ ngục không tin tưởng Giô-sép và không giao chàng trách nhiệm gì hết. (Sáng-thế Ký 39:22)

    Đúng hay Sai?

8. "Chủ ngục chẳng soát lại những việc đã ở nơi tay Giô-sép, vì có Đức Giê-hô-va phù hộ chàng, xui cho việc chi chàng làm cũng được thạnh vượng." (Sáng-thế Ký 39:23)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)