Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Sáng-thế Ký > 30. Giô-sép Ở Trong Tù - (Sáng-thế Ký 40:1-41:57)  


30. GIÔ-SÉP Ở TRONG TÙ

(Sáng-thế Ký 40:1-41:57)


Câu Gốc:

"Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!" (Ma-thi-ơ 5:8)


Điền vào chỗ trống:

1. "Mấy việc nầy qua rồi, xảy có quan _________________ và quan __________________ của vua Ê-díp-tô phạm đến chúa mình." (Sáng-thế Ký 40:1)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

2. "Bèn đem họ cầm ngục tại dinh quan thị vệ, là nơi đương cầm Giô-sép." (Sáng-thế Ký 40:3)

    Đúng hay Sai?

3. "Cùng trong một đêm, quan tửu chánh và quan thượng thiện của vua Ê-díp-tô đương bị cầm ngục, thấy một điềm chiêm bao, mỗi người một chiêm bao, và mỗi chiêm bao có ý nghĩa rõ ràng." (Sáng-thế Ký 40:5)

    Đúng hay Sai?


Gạch dưới câu trả lời đúng:

4. "Đáp rằng: Chúng tôi có thấy một điềm chiêm bao mà không ai bàn giùm. Giô-sép rằng: " (Sáng-thế Ký 40:8)

a. Sự bàn chiêm bao há chẳng do nơi Đức Chúa Trời ư?
b. Xin hãy thuật lại điềm chiêm bao của hai quan cho tôi nghe đi.
c. Cả hai câu trên.


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

5. "Pha-ra-ôn phục chức quan tửu chánh lại như xưa, đặng quan nầy dâng tửu bôi vào tay mình; nhưng lại hạ lịnh đem treo quan thượng thiện, y như lời Giô-sép đã bàn ra." (Sáng-thế Ký 40:21-22)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

6. "Đoạn, quan tửu chánh chẳng còn nhớ đến Giô-sép nữa; (quên/quen) người đi." (Sáng-thế Ký 40:23)

7. "Cách hai (ngày/năm) sau, Pha-ra-ôn nằm chiêm bao thấy mình đứng bên bờ sông." (Sáng-thế Ký 41:1)

8. "Sáng mai, tâm thần người bất định, truyền đòi các pháp sư và các tay bác sĩ xứ Ê-díp-tô đến, thuật lại (điều bí mật/điềm chiêm bao) mình cho họ nghe; nhưng chẳng có ai bàn được điềm chiêm bao đó cho vua hết." (Sáng-thế Ký 41:8)

9. "Pha-ra-ôn bèn sai đi đòi Giô-sép; họ lập tức tha người ra khỏi (ngục/cung điện), cạo mặt mày cho, biểu thay đổi áo xống, rồi vào chầu Pha-ra-ôn." (Sáng-thế Ký 41:14)

10. "Pha-ra-ôn phán cùng quần thần rằng: Chúng ta há dễ tìm một người như người nầy, có thần linh của Đức Chúa Trời được sao? Pha-ra-ôn phán cùng Giô-sép rằng: Vì (Đức Chúa Trời/con người) xui cho ngươi biết mọi việc nầy, thì chẳng còn ai được thông minh trí huệ như ngươi nữa." Vậy, ngươi sẽ lên cai trị nhà trẫm; hết thảy dân sự của trẫm đều sẽ vâng theo lời ngươi. Trẫm lớn hơn ngươi chỉ vì ngự (mão/ngôi) vua mà thôi." (Sáng-thế Ký 41:38-40)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)