Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Sáng-thế Ký > 31. Giô-sép Thử Các Anh - (Sáng-thế Ký 42:1-44:34)  


31. GIÔ-SÉP THỬ CÁC ANH

(Sáng-thế Ký 42:1-44:34)


Câu Gốc:

"Thật không có điều kín mà không phải lộ ra, không có điều gì giấu mà chẳng bị biết và tỏ ra." (Lu-ca 8:17)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Mười người anh của Giô-sép bèn xuống Ê-díp-tô đặng mua (ngựa/ lúa). Nhưng Gia-cốp không cho (Y-sác/ Bên-gia-min), em Giô-sép, đi cùng các anh; vì nghĩ rằng: Ta nên giữ chừng, kẻo xảy ra điều rủi ro cho nó." (Sáng-thế Ký 42:3-4)

2. "Vả, lúc nầy, chánh Giô-sép cai trị trong nước, và (bán lúa/ nói chuyện) cho cả dân bổn xứ. Các anh Giô-sép bèn đến, (sấp mình xuống/ ngước mặt lên) trước mặt người." (Sáng-thế Ký 42:6)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

3. Vậy, Giô-sép nhìn biết các anh mình; họ cũng nhìn biết Giô-sép. (Sáng-thế Ký 42:8)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

4. "Giô-sép nói: Ấy, quả thật như ta đã nói, các ngươi là ____________ ___________. Đây là điều ta ____________ các ngươi: Ta chỉ mạng Pha-ra-ôn mà thề rằng, hễ em út các ngươi không đến đây thì chẳng bao giờ các ngươi ra khỏi chốn nầy được." Hãy sai một người nào trong bọn các ngươi về dẫn em út xuống; còn bao nhiêu thì phải _________ __________ lại đây. Lời các ngươi phải thử đã, rồi ta sẽ biết các ngươi nói đó có quả thật chăng. Nếu chẳng thật, thì ta chỉ mạng Pha-ra-ôn thề rằng, các ngươi là thám tử đó." (Sáng-thế Ký 42:14-16)


Khoanh tròn những chữ đúng:

5. "Giô-sép truyền đầy tớ xúc (bùn/ lúa) đổ đầy bao và để bạc lại trong đó cho mỗi người anh em, cũng để thêm lương thực dùng dọc đường. Đầy tớ làm y như lời." (Sáng-thế Ký 42:25)

6. "Khi nội nhà đã ăn hết lương thực ở xứ (Giê-ru-sa-lem/ Ê-díp-tô) đem về rồi, thì cha các người ấy dạy rằng: Bay hãy trở xuống mua một ít lương thực cho chúng ta." (Sáng-thế Ký 43:2)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

7. "Vậy, các anh em đem theo của lễ và một số tiền bằng hai, cùng dẫn Bên-gia-min đồng đứng dậy đi xuống Ê-díp-tô, mà ra mắt Giô-sép." (Sáng-thế Ký 43:15)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

8. "Anh em thấy mình phải đưa vào nhà Giô-sép, thì (háo hức/ sợ hãi), và nói với nhau rằng: Ấy cũng vì số tiền đã để lại vào bao chúng ta lần trước, nên họ mới đem chúng ta vào chốn nầy, đặng tìm cớ xông vào đánh chúng ta, bắt chúng ta làm (hoàng tử/ tôi mọi), và chiếm đoạt mấy con lừa của chúng ta." (Sáng-thế Ký 43:18)

9. "Lại hãy để cái chén bằng (vàng/ bạc) ta tại miệng bao chung với bạc mua lúa của người út nữa. Quản gia bèn làm y như lời Giô-sép dặn mình." (Sáng-thế Ký 44:2)

10. "Giu-đa đáp: Chúng tôi sẽ nói cùng chúa làm sao? Sẽ phân lại làm sao? Sẽ chữa mình chúng tôi làm sao? (Pha-ra-ôn/ Đức Chúa Trời) đã thấu rõ điều gian ác của tôi tớ chúa rồi. Nầy, chúng tôi cùng kẻ đã bị bắt được chén nơi tay đều làm kẻ tôi tớ cho chúa." (Sáng-thế Ký 44:16)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)