Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Sáng-thế Ký > 32. Giô-sép Tỏ Mình Ra Cho Các Anh - (Sáng-thế Ký 45:1-16)  


32. GIÔ-SÉP TỎ MÌNH RA CHO CÁC ANH

(Sáng-thế Ký 45:1-16)


Câu Gốc:

"Hãy thương xót như Cha các ngươi hay thương xót." (Lu-ca 6:36)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Bấy giờ, Giô-sép không còn thể nào cầm lòng cho đậu được trước mặt các người hầu chung quanh, bèn la lên rằng: Hãy đuổi họ ra hết thảy! Khi Giô-sép tỏ thật cùng các anh em mình, thì không có một người nào khác ở tại đó hết." (Sáng-thế Ký 45:1)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

2. "Người cất tiếng lên (hát/ khóc); dân Ê-díp-tô nghe và nhà Pha-ra-ôn nghe nữa." (Sáng-thế Ký 45:2)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

3. "Giô-sép nói cùng anh em rằng: Tôi là Giô-sép. Cha tôi còn sống chăng? Nhưng trước mặt người các anh em bối rối, chẳng đáp lời được." (Sáng-thế Ký 45:3)

    Đúng hay Sai?

"Người lại nói rằng: Các anh em hãy lại gần tôi. Họ bèn lại gần. Người nói: Tôi là Giô-sép, em mà các anh đã bán đặng bị dẫn qua xứ Ê-díp-tô. Bây giờ, đừng sầu não và cũng đừng tiếc chi về điều các anh đã bán tôi đặng bị dẫn đến xứ nầy; vì để giữ gìn sự sống các anh, nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh." (Sáng-thế Ký 45:4-5)


Khoanh tròn những chữ đúng:

4. "Không, chẳng phải các anh sai tôi đến đây đâu, ấy là (tôi/ Đức Chúa Trời); Ngài dường đặt tôi làm cha Pha-ra-ôn, cai quản cả nhà người, và trị khắp xứ Ê-díp-tô." (Sáng-thế Ký 45:8)


Điền vào chỗ trống:

5. Rồi Giôsép nói: "Cha, các con, các cháu, các chiên, bò cùng tài vật của cha sẽ _______ tại xứ Gô-sen gần tôi đây." (Sáng-thế Ký 45:10)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

6. "Vậy, hãy thuật lại các điều vinh hiển của tôi tại xứ Ê-díp-tô, cùng mọi việc mà anh em đã thấy cho cha nghe, và hãy mau mau dời cha xuống đây." (Sáng-thế Ký 45:13)

    Đúng hay Sai?

7. "Người cũng ôm các anh mình mà khóc. Đoạn, anh em nói chuyện cùng người." (Sáng-thế Ký 45:15)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)