Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Xuất Ê-díp-tô Ký > 34. Dân Y-sơ-ra-ên Làm Nô Lệ - (Xuất Ê-díp-tô Ký 1:1-14; 2:23-24)  


34. DÂN Y-SƠ-RA-ÊN LÀM NÔ LỆ

(Xuất Ê-díp-tô Ký 1:1-14; 2:23-24)


Câu Gốc:

"Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ." (Ma-thi-ơ 11:28)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Con cháu Y-sơ-ra-ên thêm nhiều lạ lùng, nẩy nở ra, và trở nên rất cường thạnh; cả xứ đều đầy dẫy." (Xuất Ê-díp-tô Ký 1:7)

    Đúng hay Sai?

2. Bấy giờ tại nước Ê-díp-tô, có một vua mới lên ngôi, quen biết Giô-sép. (Xuất Ê-díp-tô Ký 1:8)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

3. "Vua phán cùng dân mình rằng: Nầy, dân Y-sơ-ra-ên đông và (yếu hơn/ mạnh hơn) chúng ta." (Xuất Ê-díp-tô Ký 1:9)

4. "Vậy, người Ê-díp-tô bèn đặt (lịch làm việc/ các kẻ đầu xâu) để bắt dân Y-sơ-ra-ên làm xâu khó nhọc; " (Xuất Ê-díp-tô Ký 1:11)

5. "Họ xây (tháp/ thành) Phi-thom và Ram-se dùng làm kho tàng cho Pha-ra-ôn." (Xuất Ê-díp-tô Ký 1:11)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

6. "Nhưng người Ê-díp-tô càng bắt làm khó nhọc chừng nào, dân Y-sơ-ra-ên càng thêm nhiều lên, và tràn ra chừng nấy." (Xuất Ê-díp-tô Ký 1:12)

    Đúng hay Sai?

7. Người Ê-díp-tô đuổi dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ. (Xuất Ê-díp-tô Ký 1:13)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

8. "Gây cho đời dân ấy nên cay đắng, vì nỗi khổ sở ___________ _________, __________ _________ và mọi việc khác ở ngoài đồng." (Xuất Ê-díp-tô Ký 1:14)


Khoanh tròn những chữ đúng:

9. Các công việc nầy người Ê-díp-tô bắt dân Y-sơ-ra-ên làm (cọc cằn/ nhọc nhằn) lắm (Xuất Ê-díp-tô Ký 1:14)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)