Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Xuất Ê-díp-tô Ký > 35. Môi-se Được Sanh Ra - (Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-10)  


35. MÔI-SE ĐƯỢC SANH RA

(Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-10)


Câu Gốc:

"Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài. Tức ở gần mọi người có lòng thành thực cầu khẩn Ngài." (Thi-thiên 145:18)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Nàng thọ thai, và sanh một con trai; thấy con ngộ, nên đem đi giấu trong ba (ngày/ tháng/ năm)." (Xuất Ê-díp-tô Ký 2:2)

2. "Nhưng giấu lâu hơn nữa không được, nàng bèn lấy một cái (nhà/ xe/ rương) mây, trét chai và nhựa thông, rồi để đứa trẻ vào, đem thả trong đám sậy dựa mé sông." (Xuất Ê-díp-tô Ký 2:3)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

3. "Người chị đứa trẻ đứng xa nơi đó đặng cho biết nó sẽ ra sao." (Xuất Ê-díp-tô Ký 2:4)

    Đúng hay Sai?

4. "Vả, bấy giờ, con gái Pha-ra-ôn xuống sông tắm," (Xuất Ê-díp-tô Ký 2:5)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

5. " còn các con đòi đi dạo chơi trên mé sông; công chúa thấy cái rương mây đó giữa đám (đá/ sậy), bèn sai con đòi mình đi vớt lên." (Xuất Ê-díp-tô Ký 2:5)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

6. "Người chị đứa trẻ bèn nói cùng công chúa rằng: Tôi phải đi kêu một người vú trong bọn đàn bà Hê-bơ-rơ đặng cho đứa trẻ bú chớ?" (Xuất Ê-díp-tô Ký 2:7)

    Đúng hay Sai?

7. "Công chúa đáp rằng: Không! Ngươi chớ đi." (Xuất Ê-díp-tô Ký 2:8)

    Đúng hay Sai?

8. Khi lớn khôn rồi, mẹ Môi-se bèn dẫn đứa trê vào cho công chúa, nàng nhận làm con (Xuất Ê-díp-tô Ký 2:10)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

9. Công chúa Pharaôn đặt tên đứa trẻ là Môi-se, vì nàng nói rằng: Ta đã vớt nó khỏi (bùn/ nước). (Xuất Ê-díp-tô Ký 2:10)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)