Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Xuất Ê-díp-tô Ký > 36. Bụi Gai Cháy - (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-4:17)  


36. BỤI GAI CHÁY

(Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-4:17)


Câu Gốc:

"Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta." (Giăng 10:27)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Vả, Môi-se chăn bầy chiên cho Giê-trô, ông gia mình, là thầy tế lễ tại xứ Ma-đi-an; dẫn bầy chiên qua phía bên kia đồng vắng, đến núi của Đức Chúa Trời, là núi Hô-rếp." (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

2. "Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng người trong ngọn lửa, giữa (trận bão/ bụi gai) kia. Người nhìn thấy cả bụi gai đương cháy, nhưng không hề tàn." (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:2)

3. "Đức Chúa Trời phán rằng: Chớ lại gần chốn nầy. Hãy cởi (áo/ giày) ngươi ra, vì chỗ ngươi đương đứng là đất thánh." (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:5)

4. "Ta ngự xuống đặng cứu dân nầy khỏi tay người Ê-díp-tô, dẫn từ xứ ấy lên đến một xứ kia đẹp đẽ và rộng rãi, đượm (sữa và mật/ bơ và nước ngọt), tức là nơi dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít ở." (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:8)


Điền vào chỗ trống:

5. "Môi-se thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Nầy, tôi sẽ đi đến dân Y-sơ-ra-ên, nói cùng họ rằng: Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi sai ta đến cùng các ngươi; nhưng nếu họ hỏi: Tên Ngài là chi? thì tôi nói với họ làm sao? Đức Chúa Trời phán rằng: Ta là Đấng _________ _________ _________ _________ ;" (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:13-14)

"Môi-se thưa rằng: Nhưng dân đó sẽ chẳng tin và chẳng vâng lời tôi, vì sẽ nói rằng: Đức Giê-hô-va chẳng có hiện ra cùng ngươi đâu." (Xuất Ê-díp-tô Ký 4:1)


Khoanh tròn những chữ đúng:

6. "Đức Giê-hô-va phán rằng: Trong tay ngươi cầm vật chi? Thưa rằng: Một cây gậy. Phán rằng: Hãy ném xuống đất đi. Người bèn ném xuống đất, gậy hóa ra một con (voi/ rắn); Môi-se chạy trốn nó." (Xuất Ê-díp-tô Ký 4:2-3)

7. "Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy giơ tay ngươi ra nắm (đầu/ đuôi) nó. Người giơ tay ra nắm, thì nó hườn lại cây gậy trong tay" (Xuất Ê-díp-tô Ký 4:4).

8. "Đức Giê-hô-va lại phán rằng: Hãy đặt tay ngươi vào lòng. Người liền đặt vào, rồi lấy ra. Nầy, tay người nổi phung trắng như (tuyết/ muối)." (Xuất Ê-díp-tô Ký 4:6)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

9. "Đoạn, Ngài phán rằng: Hãy đặt tay ngươi vào lòng lại; người bèn đặt vào, rồi lấy ra. Kìa, tay trở lại như thịt mình." (Xuất Ê-díp-tô Ký 4:7)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

10. "Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ôi! Lạy Chúa, từ hôm qua, hôm kia, hay là từ lúc Chúa phán dạy kẻ tôi tớ Chúa, tôi vẫn chẳng phải một tay nói giỏi, vì miệng và lưỡi tôi hay ngập ngừng. Đức Giê-hô-va bèn phán rằng: Ai tạo miệng loài người ra? hay là ai đã làm câm, làm điếc, làm sáng, làm mờ? Có phải ta là Đức Giê-hô-va chăng?" Vậy bây giờ, hãy đi; ta sẽ (chẳng ở/ ở) cùng miệng ngươi và dạy ngươi những lời phải nói." (Xuất Ê-díp-tô Ký 4:10-12)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)