Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Xuất Ê-díp-tô Ký > 37. Mười Tai Vạ - (Xuất Ê-díp-tô Ký 7:14-11:10; 12:29-30)  


37. MƯỜI TAI VẠ

(Xuất Ê-díp-tô Ký 7:14-11:10; 12:29-30)


Câu Gốc:

"Ngài cứu rỗi và giải thoát, làm những dấu lạ sự lạ ở trên trời dưới đất, đã cứu Đa-ni-ên khỏi quyền thế sư tử." (Đa-ni-ên 6:27)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy truyền cho A-rôn rằng: Cầm lấy cây gậy anh, giơ tay ra trên nước xứ Ê-díp-tô, trên rạch, sông, bàu, và khắp mọi nơi có nước trong xứ, hầu cho nước hóa thành (dầu/ huyết)..." (Xuất Ê-díp-tô Ký 7:19)

2. "Vậy, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy truyền cho A-rôn rằng: Hãy cầm gậy giơ tay ra trên rạch, trên sông, và trên bàu, khiến (ốc sên/ ếch nhái) tràn lên xứ Ê-díp-tô." (Xuất Ê-díp-tô Ký 8:5)

3. "Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy truyền cho A-rôn rằng: Hãy giơ gậy anh ra, đập bụi trên đất: bụi sẽ hóa (muỗi/ muối) khắp cả xứ Ê-díp-tô," (Xuất Ê-díp-tô Ký 8:16)

4. "Kế đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Nầy Pha-ra-ôn sẽ ngự ra mé sông, ngươi hãy dậy sớm, đi ra mắt người, mà tâu rằng: Đức Giê-hô-va có phán như vầy: Hãy tha cho dân ta đi, để chúng nó hầu việc ta. Vì nếu ngươi không cho đi, nầy, ta sẽ sai (ong/ruồi mòng) bu nơi ngươi, quần thần, dân sự và cung điện ngươi; nhà của người Ê-díp-tô đều sẽ bị ruồi mòng bu đầy, và khắp trên đất nữa." (Xuất Ê-díp-tô Ký 8:20-21)

5. "Nầy, tay của Đức Giê-hô-va sẽ tra vào các súc vật của ngươi ngoài đồng, vào ngựa, lừa, lạc đà, bò, và chiên: sẽ có dịch lệ rất lớn... Vừa đến mai, Đức Giê-hô-va làm sự đó, hết thảy (chim/ súc vật) của người Ê-díp-tô đều chết, nhưng của dân Y-sơ-ra-ên chẳng chết một con nào." (Xuất Ê-díp-tô Ký 9:3)

6. "Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: Hãy hốt tro trong lò đầy tay các ngươi, rồi tại trước mặt Pha-ra-ôn, Môi-se sẽ vải tro đó lên trời. Tro sẽ hóa thành bụi khắp cả xứ Ê-díp-tô, và sanh nhiều (ghẻ chốc/ vết bẩn) cương mủ trên mình người và súc vật trong khắp cả xứ Ê-díp-tô." (Xuất Ê-díp-tô Ký 9:8-9)

7. "Thì mai, tại giờ nầy, ta sẽ làm một đám (đá/ mưa đá) lớn, đến đỗi tại xứ Ê-díp-tô từ khi khai sáng cho đến ngày nay chẳng có đám mưa nào giống như vậy." (Xuất Ê-díp-tô Ký 9:18)

8. "Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy giơ tay ngươi ra trên xứ Ê-díp-tô, đặng khiến (bươm bướm/ cào cào) tràn lên xứ đó, cắn xả rau cỏ và mọi vật chi trên đất mưa đá còn chừa lại." (Xuất Ê-díp-tô Ký 10:12)

9. "Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy giơ tay ngươi lên trời, hầu cho trên xứ Ê-díp-tô có sự (sáng láng/ tối tăm) dày đến đỗi người ta rờ đụng đến được." (Xuất Ê-díp-tô Ký 10:21)

"Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Môi-se rằng: Ta sẽ giáng cho Pha-ra-ôn và xứ Ê-díp-tô một tai vạ nữa; đoạn, người sẽ tha các ngươi đi khỏi đây. Khi người định tha đi, thì sẽ đuổi các ngươi ra khỏi đây." (Xuất Ê-díp-tô Ký 11:1)

"Đức Giê-hô-va sẽ đi qua đặng hành hại xứ Ê-díp-tô; khi thấy huyết nơi mày và hai cây cột cửa, Ngài sẽ vượt qua, không cho kẻ tiêu diệt vào nhà các ngươi đặng hành hại." (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:23)

10. "Vả, khi giữa đêm, Đức Giê-hô-va hành hại mọi (con đầu lòng/ con thứ nhì) tại xứ Ê-díp-tô, từ thái tử của Pha-ra-ôn ngồi trên ngai mình, cho đến con cả người bị tù, và hết thảy con đầu lòng của súc vật." (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:29)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)