Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Xuất Ê-díp-tô Ký > 38. Lễ Vượt Qua Đầu Tiên - (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-28)  


38. LỄ VƯỢT QUA ĐẦU TIÊN

(Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-28)


Câu Gốc:

"Nhưng trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Đấng Christ mà được gần rồi." (Ê-phê-sô 2:13)

"Tại xứ Ê-díp-tô, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: Tháng nầy định làm tháng đầu cho các ngươi, tức là tháng giêng trong quanh năm." (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-2)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Hãy nói cho toàn hội chúng Y-sơ-ra-ên rằng: Đến ngày mồng mười tháng nầy, mỗi gia trưởng tùy theo nhà mình phải bắt một con (chiên đực/ chiên con)." (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:3)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

2. Đức Giê-hô-va phán "Các ngươi hãy bắt hoặc trong bầy chiên, hoặc trong bầy dê, chiên con đực hay là dê con đực, tuổi giáp niên, chẳng tì vít chi," (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:5)

    Đúng hay Sai?

3. Ngài cũng phải cùng Môi-se rằng "Ngày mười bốn tháng giêng, chiều lại, các ngươi sẽ ăn bánh không men cho đến chiều ngày hai mươi mốt tháng đó." (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:18)

    Đúng hay Sai?

4. "Trong bảy ngày không nên còn thấy men tại nhà các ngươi; vì bất luận người ngoại bang hay là người bổn xứ, hễ ai ăn bánh có men sẽ bị truất khỏi hội chúng Y-sơ-ra-ên." (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:19)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

5. "Vậy, Môi-se nhóm lại các trưởng lão Y-sơ-ra-ên mà nói rằng: Hãy đi bắt một con trong bầy cho mọi nhà các ngươi, và giết nó làm lễ ___________ __________." (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:21)


Khoanh tròn những chữ đúng:

6. Môi-se bảo họ "Rồi hãy lấy một chùm kinh giới nhúng vào (nước/ huyết) trong chậu, bôi lên mày và hai cây cột cửa." (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:22)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

7. "Đức Giê-hô-va sẽ đi qua đặng hành hại xứ Ê-díp-tô; khi thấy huyết nơi mày và hai cây cột cửa, Ngài sẽ vượt qua, không cho kẻ tiêu diệt vào nhà các ngươi đặng hành hại." (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:23)

    Đúng hay Sai?

8. Nhưng Dân Y-sơ-ra-ên không làm theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se và A-rôn. (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:28)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)