Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Xuất Ê-díp-tô Ký > 39. Ra Khỏi Xứ Ê-díp-tô - (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:31-51)  


39. RA KHỎI XỨ Ê-DÍP-TÔ

(Xuất Ê-díp-tô Ký 12:31-51)


Câu Gốc:

"Ngài lấy lòng thương xót dìu dắt Dân nầy mà Ngài đã chuộc lại" (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:13)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Trong đêm đó, Pha-ra-ôn bèn đòi Môi-se và A-rôn mà phán rằng: Hai ngươi và dân Y-sơ-ra-ên hãy chờ dậy, ra khỏi giữa vòng dân ta mà đi hầu việc Đức Giê-hô-va, như các ngươi đã nói." (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:31)

    Đúng hay Sai?


Gạch dưới câu trả lời đúng:

2. "Vả, dân Y-sơ-ra-ên có làm y theo lời Môi-se đã dặn, xin người Ê-díp-tô a. những đồ bằng bạc b. những đồ bằng vàng c. áo xống d. Tất cả những câu trên (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:35)


Khoanh tròn những chữ đúng:

3. "Đức Giê-hô-va làm cho dân sự được ơn trước mắt người Ê-díp-tô, nên họ bằng lòng cho; và dân Y-sơ-ra-ên (yêu mến/ lột trần) người Ê-díp-tô vậy." (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:36)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

4. "Dân Y-sơ-ra-ên đi từ Ram-se đến Su-cốt, số không kể con nít, được chừng sáu mươi vạn người đàn ông đi bộ." (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:37)

    Đúng hay Sai?

5. Họ không mang theo chiên, bò hay súc vật. (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:38)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

6. "Chúng bèn hấp (bắp/ bánh) không men bằng bột của mình đã đem theo từ xứ Ê-díp-tô; bột không men, vì cớ bị đuổi khỏi xứ Ê-díp-tô không thế chậm trễ, và cũng chẳng sắm kịp lương thực chi được." (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:39)

7. "Vả, thì kiều ngụ của dân Y-sơ-ra-ên tại xứ Ê-díp-tô được bốn trăm ba mươi (ngày/ năm)" (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:40)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)