Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Xuất Ê-díp-tô Ký > 40. Vượt Biển Đỏ - (Xuất Ê-díp-tô Ký 14)  


40. VƯỢT BIỂN ĐỎ

(Xuất Ê-díp-tô Ký 14)


Câu Gốc:

"Đức Giê-hô-va là sức mạnh và sự ca tụng của tôi: Ngài đã trở nên Đấng cứu tôi." (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:2)


Điền vào chỗ trống:

1. "Vả, họ báo cùng vua Ê-díp-tô rằng dân Hê-bơ-rơ đã trốn đi rồi. _________ Pha-ra-ôn và quần thần đối cùng dân đó bèn thay đổi, nói rằng: Chúng ta đã làm chi vậy, tha dân Y-sơ-ra-ên đi để khỏi phục dịch ta nữa sao?" (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:5)


Khoanh tròn những chữ đúng:

2. "Pha-ra-ôn bèn thắng xe và đem dân mình theo. Người đem sáu trăm xe (cũ mòn/ thượng hạng) và hết thảy xe trong xứ Ê-díp-tô, trên mỗi xe đều có chiến binh cả." (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:6-7)

3. "Vả, khi Pha-ra-ôn đến gần, dân Y-sơ-ra-ên ngước mắt lên, thấy dân Ê-díp-tô đuổi theo, bèn lấy làm (hứng chí/ hãi hùng), kêu van Đức Giê-hô-va." (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:10)


Gạch dưới câu trả lời đúng:

4. "Môi-se đáp cùng dân sự rằng: a. Chớ sợ chi b. hãy ở đó c. xem sự giải cứu Đức Giê-hô-va d. Tất cả những câu trên (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:13)

5. "Vả, Môi-se giơ tay ra trên biển, Đức Giê-hô-va a. dẫn trận gió đông thổi mạnh đến đùa biển lại trọn cả đêm; b. làm cho biển bày ra khô c. khiến nước phân rẻ d. Tất cả những câu trên (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:21)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

6. "Dân Y-sơ-ra-ên xuống biển, đi như trên đất cạn; còn nước làm thành một tấm vách ngăn bên hữu và bên tả." (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:22)

    Đúng hay Sai?

7. Nhưng Người Ê-díp-tô không đuổi theo họ vì sợ hãi lắm. (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:23)

    Đúng hay Sai?

8. "Môi-se bèn giơ tay mình ra trên biển, lối sáng mai, nước trở lấp phủ đáy biển lại, người Ê-díp-tô chạy trốn bị nước chận; vậy Đức Giê-hô-va xô họ xuống giữa biển." (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:27)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

9. "Dân Y-sơ-ra-ên thấy việc lớn lao mà ___________ _________________ đã làm cho người Ê-díp-tô, nên kính sợ Ngài, tin Ngài và Môi-se, là tôi tớ Ngài." (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:31)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)