Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Xuất Ê-díp-tô Ký > 43. Mười Điều Răn - (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:20-20:17)  


43. MƯỜI ĐIỀU RĂN

(Xuất Ê-díp-tô Ký 19:20-20:17)


Câu Gốc:

"Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi... Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó." (Mác 12:30-31)

"Bấy giờ, Đức Chúa Trời phán mọi lời nầy, rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, là nhà nô lệ." (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-2)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác." (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3)

    Đúng hay Sai?

2. "Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó;," (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4-5)

    Đúng hay Sai?

3. "Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi." (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:7)

    Đúng hay Sai?

4. "Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày;" nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi" (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8-10)

    Đúng hay Sai?

5. Hãy bất hiếu cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12)

    Đúng hay Sai?

6. "Ngươi chớ giết người." (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:13)

    Đúng hay Sai?

7. "Ngươi chớ phạm tội tà dâm." (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:14)

    Đúng hay Sai?

8. Ngươi hãy trộm cướp. (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:15)

    Đúng hay Sai?

9. Ngươi hãy nói chứng dối cho kẻ lân cận mình. (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:16)

    Đúng hay Sai?

10. "Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái, bò, lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi." (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:17)

    Đúng hay Sai?

"Khi Đức Giê-hô-va đã phán xong cùng Môi-se tại núi Si-na-i, bèn cho người hai bảng chứng bằng đá, bởi ngón tay Đức Chúa Trời viết ra." (Xuất Ê-díp-tô Ký 31:18)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)