Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Xuất Ê-díp-tô Ký > 44. Bò Con Vàng - (Xuất Ê-díp-tô ký 32)  


44. BÒ CON VÀNG

(Xuất Ê-díp-tô ký 32)


Câu Gốc:

"Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi." (Ma-thi-ơ 4:10)


Điền vào chỗ trống:

1. "Dân sự thấy Môi-se ở trên núi chậm xuống, bèn nhóm lại chung quanh A-rôn mà nói rằng: Nào! Hãy __________ _________ __________ để đi trước chúng tôi đi, vì về phần Môi-se nầy, là người đã dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, chúng tôi chẳng biết điều chi đã xảy đến cho người rồi." (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:1)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

2. "A-rôn đáp rằng: Hãy lột những vòng vàng đeo nơi tai vợ, con trai và con gái các ngươi đi, rồi đem lại cho ta." (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:2)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

3. "Người nhận lấy nơi tay họ, và dùng đục làm thành một (con voi/ bò con) đúc." (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:4)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

4. "Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy xuống đi, vì dân mà ngươi đưa ra khỏi xứ Ê-díp-tô đã bại hoại rồi," (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:7)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

5. "Khi đến gần trại quân, Môi-se thấy bò con và sự nhảy múa, bèn nổi giận, liệng (hai bảng chứng/ cây gậy) khỏi tay mình, bể ra nơi chân núi;" (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:19)


Gạch dưới câu trả lời đúng:

6. "đoạn lấy bò con của chúng đã đúc.... a. đem đốt trong lửa b. nghiền cho đến thành ra bụi c. rải trên mặt nước d. cho dân Y-sơ-ra-ên uống e. Tất cả những câu trên (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:20)


Khoanh tròn những chữ đúng:

7. "Ngày mai, Môi-se nói cùng dân sự rằng: Các ngươi đã phạm một tội rất (nhẹ/ trọng); song bây giờ ta lên đến Đức Giê-hô-va, có lẽ ta sẽ được chuộc tội các ngươi chăng." (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:30)

8. "Bây giờ, hãy đi, dẫn dân sự đến nơi ta đã chỉ phán. Nầy thiên sứ ta (sẽ không/ sẽ) đi trước ngươi; nhưng ngày nào ta hành phạt thì sẽ phạt tội chúng nó." (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:34)

9. "Đức Giê-hô-va (hành phạt/ quên mất) dân sự là vậy, vì dân sự phạm về tượng bò vàng mà A-rôn đã làm ra." (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:35)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)