Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Xuất Ê-díp-tô Ký > 45. Môi-se Trò Chuyện Cùng Đức Chúa Trời - (Xuất Ê-díp-tô Ký 33:7-34:35)  


45. MÔI-SE TRÒ CHUYỆN CÙNG ĐỨC CHÚA TRỜI

(Xuất Ê-díp-tô Ký 33:7-34:35)


Câu Gốc:

"Vậy bây giờ, nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin cho tôi biết đường của Chúa, để cho tôi biết Chúa và được ơn trước mặt Ngài." (Xuất Ê-díp-tô Ký 33:13)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Môi-se lấy Trại đem dựng xa ra ngoài trại quân, gọi là hội mạc" (Xuất Ê-díp-tô Ký 33:7)

    Đúng hay Sai?

2. "Vừa khi người vào đó, thì trụ mây giáng xuống dừng tại cửa Trại, và Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se." (Xuất Ê-díp-tô Ký 33:9)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

3. "Cả dân sự thấy trụ mây dừng tại cửa Trại, bèn đứng dậy, rồi mỗi người đều (la lớn tiếng/ sấp mình xuống) nơi cửa trại mình." (Xuất Ê-díp-tô Ký 33:10)

4. "Đức Giê-hô-va đối diện phán cùng Môi-se, như một người nói chuyện cùng (kẻ thù/ bạn hữu) mình." (Xuất Ê-díp-tô Ký 33:11)


Điền vào chỗ trống:

5. Môi-se cầu xin cùng Đức Giê-hô-va rằng"Vậy bây giờ, nếu tôi được _________ trước mặt Chúa, xin cho tôi biết đường của Chúa, để cho tôi biết Chúa và được _____________trước mặt Ngài." (Xuất Ê-díp-tô Ký 33:13)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

6. "Đức Giê-hô-va đáp rằng: Chính mình ta sẽ đi cùng ngươi, và ta sẽ cho ngươi an nghỉ." (Xuất Ê-díp-tô Ký 33:14)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

7. "Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy đục hai bảng (gỗ/ đá) như hai bảng trước; rồi ta sẽ viết trên hai bảng nầy các lời đã ở nơi hai bảng kia, mà ngươi đã làm bể." (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:1)

8. "Môi-se ở đó cùng Đức Giê-hô-va trong bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, không ăn bánh, cũng không uống nước; (Đức Giê-hô-va/ Môi-se) chép trên hai bảng đá các lời giao ước, tức là mười điều răn." (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:28)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

9. "Nhưng A-rôn cùng cả dân Y-sơ-ra-ên nhìn Môi-se thấy mặt người sáng rực, sợ không dám lại gần." (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:30)

    Đúng hay Sai?

10. Kế sau, cả dân Y-sơ-ra-ên đến gần, nhưng người không truyền dặn các điều của Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình nơi núi Si-na-i. (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:32)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)