Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Xuất Ê-díp-tô Ký > 46. Đền Tạm - (Xuất Ê-díp-tô Ký 36:8-40:38)  


46. ĐỀN TẠM

(Xuất Ê-díp-tô Ký 36:8-40:38)


Câu Gốc:

"Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, Nơi cư trú Ngài đáng thương thay!" (Thi-thiên 84:1)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Các người khôn khéo trong vòng những người làm công việc, dùng mười (bức màn/ bức hình) bằng vải gai đậu mịn, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sặm, thêu hình chê-ru-bim cực xảo, mà dựng đền tạm." (Xuất Ê-díp-tô Ký 36:8)

2. "Kế đó, họ dùng lông dê kết mười một bức màn, để làm (cờ/ bong) trên đền tạm." (Xuất Ê-díp-tô Ký 36:14)

3. "Họ cũng làm cho đền tạm một tấm lá phủ bằng da (bò/ chiên đực) nhuộm đỏ, và một tấm lá phủ bằng da (cá nược/ trăn) đắp lên trên." (Xuất Ê-díp-tô Ký 36:19)

4. "Họ dùng ván bằng (cây si-tim/ cây dừa) làm vách cho đền tạm." (Xuất Ê-díp-tô Ký 36:20)

5. "Và bọc (vàng/ bạc) mấy tấm ván. Họ làm các khoen của ván bằng (vàng/ đồng), đặng xỏ xà ngang qua, và bọc (vàng/ bạch kim) các cây xà ngang." (Xuất Ê-díp-tô Ký 36:34)

6. "Họ lại chế một (áo choàng/ bức màn) bằng chỉ tím, đỏ điều, đỏ sặm, và vải gai đậu mịn, thêu hình chê-ru-bim cực xảo," (Xuất Ê-díp-tô Ký 36:35)

7. "Họ cũng chế cho cửa vào Trại một (tay cầm/ tấm màn) bằng chỉ tím, đỏ điều, đỏ sặm, và vải gai đậu mịn: ấy là một công việc thêu thùa." (Xuất Ê-díp-tô Ký 36:37)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

8. "Đoạn, Bết-sa-lê-ên đóng hòm bằng cây si-tim... (Xuất Ê-díp-tô Ký 37:1)

a. "Người bọc vàng ròng bề trong và bề ngoài." (Xuất Ê-díp-tô Ký 37:2)

b. "Người cũng làm một cái nắp thi ân bằng vàng ròng" (Xuất Ê-díp-tô Ký 37:6)

c. Người "làm hai tượng chê-ru-bim bằng vàng đánh dát. " (Xuất Ê-díp-tô Ký 37:7)

d. Người không đóng cái bàn để bánh trần thiết bằng cây si-tim (Xuất Ê-díp-tô Ký 37:10)

e. Người "lại cũng lấy vàng ròng mà làm các đồ dùng bày trên bàn" (Xuất Ê-díp-tô Ký 37:16)

f. "Người cũng làm chân đèn bằng vàng ròng" (Xuất Ê-díp-tô Ký 37:17)

g. "Người cũng làm bảy cái thếp đèn, kéo bắt tim và đồ đựng tàn bằng vàng ròng." (Xuất Ê-díp-tô Ký 37:23)

h. Người không đóng một cái bàn thờ xông hương bằng cây si-tim (Xuất Ê-díp-tô Ký 37:25)

i. "Người bọc vàng ròng trên mặt, bốn cạnh chung quanh và các sừng; tứ vi cũng chạy đường viền vàng." (Xuất Ê-díp-tô Ký 37:26)

j. "Người cũng chế dầu thánh để xức, và hương thanh sạch bằng các hương liệu theo nghề thợ chế hương." (Xuất Ê-díp-tô Ký 37:29)

k. "Người cũng đóng bàn thờ về của lễ thiêu bằng cây si-tim" (Xuất Ê-díp-tô Ký 38:1)

l. "Người làm nơi bốn góc bàn thờ những sừng ló ra, bọc đồng." (Xuất Ê-díp-tô Ký 38:2)

m. "Người chế ra một cái thùng và chân thùng bằng đồng." (Xuất Ê-díp-tô Ký 38:8)

n. "Hết thảy bố vi của hành lang ở chung quanh đều bằng vải gai đậu mịn;" (Xuất Ê-díp-tô Ký 38:16)


Điền vào chỗ trống:

"Môi-se xem các công việc làm, thấy họ đều làm y như lời __________ _____________ đã phán dặn; đoạn Môi-se chúc phước cho họ." (Xuất Ê-díp-tô Ký 39:43)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)