Trang Bìa > Đời Sống & Đức Tin > Bạn Đọc Hỏi Đáp > Ân điển của Đức Chúa Trời  


Câu hỏi:
Làm thế nào để biết được mình đã nhận được ân điển từ Đức Chúa Trời?

Trả lời:
Cảm ơn bạn đã gởi đến cho chúng tôi thắc mắc của bạn. Thắc mắc của bạn về vấn đề ân điển của Đức Chúa Trời. Trước hết chúng ta cần định nghĩa chữ "ân điển" là gì. Trong Thánh Kinh tự điển có một số định nghĩa cho chữ nầy dựa vào một số câu Kinh Thánh, chúng ta có thể dùng một định nghĩa tóm tắt của một Thánh Kinh tự điển như sau: "Ân điển là ân huệ của Đức Chúa Trời ban cho người không xứng đáng". Nếu theo định nghĩa nầy thường thì hàm ý về sự cứu rỗi. Tuy nhiên chúng ta biết rằng tất cả mọi loài thọ tạo trên đất nầy đều thọ ơn của Đức Chúa Trời, riêng đặc biệt người được cứu thì được ban cho một ân huệ đặc biệt khác nữa là sự cứu rỗi. Vì chúng tôi không rõ bạn muốn hỏi cụ thể ân điển trong lãnh vực, phạm vi nào cho nên chúng tôi chỉ xin trả lời một cách tổng quát.

Thứ nhất, chúng ta cần xác định rằng dù biết hay không, mọi vật thọ tạo đều nhận ân điển của Đức Chúa Trời thì mới có và tồn tại cho đến ngày nay. Công vụ 17:24-28 chép "Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó... Ngài là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài... Vì tại trong Ngài, chúng ta được sống, động, và có." Mathiơ 5:45 chép "Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác."

Thứ hai, đối với con cái Chúa, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ân điển lớn nhất trong sự cứu chuộc Ngài cho chúng ta, "Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình" (Êphêsô 2:8-9), "Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài" (Êphêsô 1:7). Chúng ta cũng biết rằng ân điển đó được ban cho chúng ta hoàn toàn nhưng không, không bởi một chúng công trạng gì của chúng ta trong đó, "" (Rôma 4:4). Sau khi tin Chúa, mọi điều con cái Chúa có được (khả năng, thời gian, tài chánh, sự hầu việc Chúa, tăng trưởng trong Chúa, sự biến cải trong đời sống, bông trái của Thánh Linh ...) đều là sự ban cho của Đức Chúa Trời "Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành" (2Côrinhtô 9:8) "Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. (1Côrinhtô 15:10)

Như vậy, để trả lời câu hỏi của bạn, chúng ta hãy một lần nữa xác định rằng mỗi chúng ta đều đang nhận ân điển của Đức Chúa Trời dù chúng ta không nhận biết. Chúng ta không nên hiểu lầm rằng "ân điển" của Đức Chúa Trời phải là những gì siêu nhiên, khác thường... mà là mọi sự chúng ta có được. Kinh Thánh trong Giacơ 1:17 chép: "Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống." Cầu xin Chúa ban cho bạn niềm vui khi nhận biết rằng mình đang nhận lãnh ân điển của Đức Chúa Trời.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)