Trang Bìa > Đời Sống & Đức Tin > Bạn Đọc Hỏi Đáp > Có thể nhờ những thánh đồ đã về thiên đàng cầu thay không?  


Câu hỏi:
Tôi có thể nhờ những thánh đồ đã về thiên đàng cầu thay cho tôi không hay chỉ cầu nguyện qua một mình Chúa Giêxu?

Trả lời:
Kinh Thánh cho chúng ta biết "Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người;" (1 Timôthê 2:5). Trên cơ sở đó, chúng ta chỉ có một Đấng đứng trung gian giữa chúng ta với Đức Chúa Trời là Chúa Giêxu và chúng ta chỉ nhờ danh Chúa Giêxu mà cầu nguyện. Chính vì vậy mà bạn nghe cuối những lời cầu nguyện, chúng ta luôn nói "chúng con cầu nguyện nhân danh (hay trong danh) Chúa Giêxu." Cũng xin giải thích thêm là như nhiều lần chúng tôi có trình bày về sự bất xứng của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Vì thế với tình trạng thật sự của chúng ta, chúng ta không thể đến với Đức Chúa Trời mà cầu nguyện vì chúng ta là con người tội lỗi gớm ghiếc mà Đức Chúa Trời tuyệt đối thánh khiết, không chấp nhận tội lỗi. Chỉ trong danh Chúa Giêxu, chỉ khi chúng ta đến với Đức Chúa Trời "trong lớp áo công bình" của Chúa Giêxu, thì chúng ta mới có đủ tư cách đến với Đức Chúa Trời. Đó là lý do chúng ta không thể tự mình hay nhân danh bản thân mình mà cầu nguyện mà phải nhờ danh Chúa Giêxu.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)