Trang Bìa > Đời Sống & Đức Tin > Bạn Đọc Hỏi Đáp > Tôi có thể cầu xin bất cứ điều gì không?  


Câu hỏi:
Chúng ta có quyền xin Chúa bất cứ điều gì không?
Chúng ta có nên theo gương Martin hành xác không?

Trả lời:
Cảm ơn bạn đã viết thơ cho chúng tôi.

Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được trả lời như sau:

- Kinh Thánh Mathiơ 7:7 có chép "Vậy hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa, sẽ mở cho." Chúa cho phép chúng ta cầu xin Ngài những gì chúng ta ao ước. Nhưng ngay cả trong sự cầu xin đó cũng phải với tấm lòng khiêm nhường vâng phục theo ý muốn của Chúa. Điều đó có nghĩa là khi chúng ta cầu xin, chúng ta không có quyền "sai khiến" hay "đòi" Chúa phải làm theo điều chúng ta xin cho bằng được thì chúng ta mới hài lòng. Đó là tinh thần cầu nguyện không khiêm nhường hạ mình. Khi chúng ta hạ mình xuống cầu nguyện, chúng ta nhận biết mình không xứng đáng được gì, nhưng xin Chúa thương xót, và nếu CHÚA MUỐN, xin Chúa ban cho mình điều đó. Xin bạn đọc trong Mathiơ 26:36-42 sẽ thấy tấm gương cầu nguyện khiêm nhường của Chúa Giêxu. Đức Chúa Trời có ý tưởng của Ngài và ý tưởng của Ngài cao hơn ý tưởng thấp kém của con người chúng ta. Vì vậy, Ngài biết điều gì là tốt đẹp cho chúng ta. Cũng như Ngài có quyền tể trị mọi việc theo ý muốn Ngài. Vì vậy, nếu chúng ta là con cái Ngài, thì khi chúng ta xin, sẽ được NẾU ĐIỀU ĐÓ LÀ TỐT ĐẸP TRONG CÁI NHÌN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI chớ không phải trong cái nhìn của chúng ta.

- Chúng tôi không rõ bạn nói về thánh Martin nào. Có phải là Martin Luther không? Tuy nhiên dù là ai đi nữa, Kinh Thánh không dạy chúng ta làm theo gương một con người nào cả. Kinh Thánh Mathiơ 11:28 dạy chúng ta học theo gương Chúa Giêxu. Vì chúng tôi không rõ trường hợp bạn đọc trong sách như thế nào, cũng không rõ điều bạn nói là "hành xác" đó cụ thể ra sao... Nhưng một điều bảo đảm nhất là Chúa dạy chúng ta làm theo Lời Kinh Thánh và theo gương Chúa Giêxu mà thôi.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)