Trang Bìa > Đời Sống & Đức Tin > Bạn Đọc Hỏi Đáp > Chúa là ai?  


Câu hỏi:
Chúa là người thế nào?

Trả lời:
Cảm ơn bạn đã gởi đến chúng tôi một câu hỏi rất chân thật và cụ thể. Để trả lời cho trọn vẹn câu hỏi của bạn, chắc chúng ta cần để thời gian đọc toàn bộ Kinh Thánh vì Kinh Thánh là quyển sách mà bởi đó Đức Chúa Trời bày tỏ cho con người về chính Ngài và về chương trình cứu rỗi của Ngài cho loài người. Tuy nhiên trong giới hạn của chúng ta, chúng tôi xin được vắn tắt như sau:

Trước hết, Chúa không phải là một con người như chúng ta mà là Thần, là thể thiêng liêng. Kinh Thánh trong Xuất Êdíptô ký đoạn 3 câu 14, Đức Chúa Trời nói về tên mình rằng "Ta là Đấng Tự hữu hằng hữu". Điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời là Đấng tự có và có vĩnh viễn. Không ai tạo ra Ngài hay sanh ra Ngài. Với Ngài cũng không có ban đầu và kết thúc. Chúng tôi hiểu điều này nghe rất lạ tai và khó mường tượng được nhưng chúng ta phải biết rằng vì Ngài đã không thuộc thế giới loài người nên Ngài không bị chi phối bởi những định luật bất di dịch của thế giới loài người như thời gian, không gian, bắt đầu, kết thúc v.v... Kinh Thánh Sáng Thế Ký 1:1 cũng cho chúng ta biết "Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất." Nghĩa là Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo nên vạn vật trong đó có con người chúng ta. Đức Chúa Trời là Đấng rất nhân từ yêu thương nhưng cũng hết sức thánh khiết, Ngài không chấp nhận tội lỗi. Xuất Êdíptôký 34:6-7 Đức Chúa Trời nói về mình rằng "Giêhôva! Giêhôva! Là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ơn huệ và thành thực, ban ơn đến ngàn đời, xá đều gian ác, tội trọng và tội lỗi; nhưng chẳng kể kẻ có tội làvô tội và nhơn tội tổ phụ phạt đến con cháu trải ba bốn đời..."

Trong mối liên hệ với con người, Đức Chúa Trời thực hiện một chương trình cứu rỗi cho con người. Đức Chúa Trời có tiêu chuẩn thánh khiết của Ngài mà không ai trong con người chúng ta có thể đạt đến vì thế trước mắt Đức Chúa Trời "mọi người đều đã phạm tội" (Rôma 3:23) và vì vậy phải bị sự đoán phạt là sự chết đời đời nơi địa ngục "vì tiền công của tội lỗi là sự chết" (Rôma 6:23). Tuy nhiên vì tình yêu thương, Đức Chúa Trời không muốn bỏ mặc con người trong hình phạt tội lỗi nên đã sai Chúa Giêxu, là ngôi hai của Đức Chúa Trời, đến thế gian làm con người và chịu chết trên thập tự giá thay cho án phạt mà con người phải chịu. Vì thế nếu ai nhận Chúa Giêxu chết thay tội mình và đặt lòng tin cậy nơi Ngài thì được tha tội, không bị sự chết nơi hỏa ngục mà được trở nên con Đức Chúa Trời trong đời này và được sống nơi thiên đàng đời đời trong đời sau: "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời." (Giăng 3:16). Thế thì Chúa Giêxu mà chắc hẳn bạn thường nghe nhắc đến khi nói đến đạo Tin Lành là Đức Chúa Trời xuống thế gian làm người cách đây hơn 2000 năm, để chết thay cho loài người. Ngài đã sống lại sau ba ngày và về trời. Hễ ai tin nhận Chúa thì được ban cho Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba của Đức Chúa Trời. Ngài cũng là Đức Chúa Trời nhưng Ngài có thể ngự trong lòng những ai tin nhận Chúa để dẫn dắt họ, dạy dỗ họ làm theo Lời Kinh Thánh, cáo trách họ mỗi khi phạm tội, soi sáng cho họ để họ hiểu lời Kinh Thánh, an ủi họ khi đau buồn, nãn lòng ... Giăng 14:26 chép lại lời Chúa Giêxu nói với môn đồ Ngài trước khi Ngài chịu chết rằng "Nhưng Đấng Yên Ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhơn danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi."

Trên đây là những gì chúng tôi có thể sơ lược về câu hỏi "Chúa là ai?" Nếu bạn có thắc mắc thêm cụ thể về khía cạnh nào, xin cứ liên lạc lại với chúng tôi.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)