Trang Bìa > Đời Sống & Đức Tin > Bạn Đọc Hỏi Đáp > Chứng Nhân Giêhôva và vấn đề truyền máu  


Câu hỏi:
Chứng Nhân Giêhôva dựa trên những đoạn Kinh Thánh nào để không cho chúng ta truyền máu? Tin Lành có cho truyền máu và hiến máu không?

Trả lời:
Sau khi tiếp nhận câu hỏi của bạn, chúng tôi có tham khảo một số bài viết ở website của phái Chứng Nhân Giêhôva và được biết việc không chấp nhận truyền máu của phái này là dựa trên cơ sở một số câu Kinh Thánh về việc kiêng cữ ăn huyết. Đây là các câu Kinh Thánh mà phái nầy trưng dẫn: "Song các ngươi không nên ăn thịt còn hồn sống, nghĩa là có máu." (Sáng Thế Ký 9:4), "Phàm người nào của nhà Y-sơ-ra-ên hay là kẻ khách kiều ngụ giữa họ, ăn huyết chi cũng mặc, thì ta sẽ nổi giận cùng kẻ ăn đó, truất nó khỏi dân sự mình" (Lêvi Ký 17:10), "Ấy là Đức Thánh Linh và chúng ta đã ưng rằng chẳng gán gánh nặng nào khác cho anh em ngoài những điều cần dùng, tức là anh em phải kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngột, và chớ tà dâm; ấy là mọi điều mà anh em khá kiêng giữ lấy vậy. Kính chúc bình an." (Công vụ 15:28-29). Phái này cho rằng việc ăn huyết hay truyền máu đều giống nhau cho nên họ không đồng ý trong việc truyền máu.

Khác với phái Chứng nhân Giêhôva, các giáo phái của Tin Lành đều chấp nhận việc truyền máu, hiến máu như là một phương cách của y học, không có gì để bàn cãi về vấn đề này. Về các câu Kinh Thánh trích dẫn ở trên, nhất là câu trong Công vụ là mạng lịnh về việc kiêng ăn huyết được lập lại trong Tân Ước, chúng tôi tin rằng con cái Chúa trong thời Tân Ước vẫn nên kiêng cữ không ăn huyết. Ngoài ra, việc truyền máu và việc ăn huyết không có liên quan gì với nhau. Chúng ta có thể chấp nhận truyền máu mà không ăn huyết theo như Kinh Thánh dạy. Có một vấn đề mà chúng tôi nghĩ chúng ta nên bàn đến hơn là vấn đề truyền máu đó là những người thuộc Chứng Nhân Giêhôva không tin vào ba ngôi Đức Chúa Trời. Đối với họ Chúa Giêhôva và Chúa Giêxu là hai người khác nhau hoàn toàn; có nghĩa là Chúa Giêxu không phải là Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh chỉ là một "lực" của Đức Chúa Trời chứ không phải một thân vị. Mặc dù trong Kinh Thánh không có chữ "ba ngôi" nhưng Kinh Thánh lặp đi lặp lại nhiều lần về mối liên quan giữa ba thân vị nầy cho nên chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Trời có ba ngôi. Chúa Giêxu và Đức Thánh Linh cũng là Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không tin Chúa Giêxu là Đức Chúa Trời thì làm sao chúng ta được cứu vì chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể cứu chúng ta. Cựu ước chép chỉ có một đấng cứu (Cứu Chúa) duy nhất là Giêhôva, "Nhưng mà, ấy chính ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi từ khi ngươi ra khỏi đất Ê-díp-tô, và ngoài ta, ngươi chớ nên nhìn biết thần nào khác: ngoài ta không có đấng cứu nào khác!" (Ôsê 13:4). Tân ước chép Chúa Giêxu là Cứu Chúa và cũng là Đức Chúa Trời: "Ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu-thế, là Christ, là Chúa." (Luca 2:11), "Họ nói với người đàn bà rằng: Ấy không còn phải vì điều ngươi đã nói với chúng ta mà chúng ta tin đâu; vì chính chúng ta đã nghe Ngài, và biết rằng chính Ngài thật là Cứu Chúa của thế gian." (Giăng 4:42), "Ta với Cha là một" (Giăng 10:30).

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)