Trang Bìa > Đời Sống & Đức Tin > Bạn Đọc Hỏi Đáp > Đời sống nơi thiên đàng  


Câu hỏi:
Xin cho biết trên thiên đàng có phân biệt địa vị, đẳng cấp không? Có sự khác biệt nào giữa người nầy người kia về mọi phương diện. Tôi biết Kinh Thánh chép về nơi ở nhà cửa, thân thể chúng ta được biến hóa. Con người lúc ấy sẽ làm gì ngoài việc thờ lạy Chúa?

Trả lời:
Chúng tôi tra xem trong Kinh Thánh Mathiơ 22:30 có chép rằng "Vì đến khi sống lại, người ta không cưới vợ, cũng không lấy chồng, song những kẻ sống lại là như thiên sứ trên trời vậy." (Mathiơ 22:30) 1Côrinhtô 15:35-49 cũng trình bày rõ rằng chúng ta sẽ sống lại với một thân thể thiêng liêng không giống như thân thể vật chất mà chúng ta đang có hiện tại. Những phần Kinh Thánh nói về sự sống nơi thiên đàng cho chúng ta thấy đó là một sự sống hoàn toàn khác với sự sống hiện tại của chúng ta trên đất này. Sự sống tại đó không theo những quy luật của không gian và thời gian của con người hữu hạn chúng ta. Tại đó cũng không còn quan hệ vợ chồng cha con... nhưng ai nấy sẽ như thiên sứ trên trời vậy.

Thật ra rất khó cho chúng ta mường tượng được trọn vẹn sự sống nơi thiên đàng đang khi chúng ta còn sống trong xác thịt này vì nhiều lý do. Thứ nhất, chúng ta là tạo vật hữu hạn trong một thế giới hữu hạn, tâm trí chúng ta đã quen với cách nghĩ trong thế giới hữu hạn, chúng ta khó có thể mường tượng được làm sao lại không có quá khứ, hiện tại và tương lai mà lại chỉ có cõi đời đời. Chúng ta không thể tưởng tượng được thân thể thiêng liêng là như thế nào. Thứ hai, trong ý muốn của Chúa, Kinh Thánh cũng chỉ bày tỏ cho chúng ta một phần nào về sự sống nơi thiên đàng và chưa bày tỏ hết trọn vẹn, vì thế chúng ta xem thấy như "trong gương cách mập mờ." Thậm chí những sự ghi chép của Kinh Thánh về nhà cửa, kích thước, chúng tôi tin rằng cũng mang ý nghĩa hình bóng chớ không phải là theo nghĩa đen, vì nếu thiên đàng chỉ quý báu vì tường thành xây bằng vàng và ngọc quý thôi thì điều đó con người cũng có khả năng tìm kiếm được nơi đất thấp này. Khải huyền đoạn 21 đến 22:5 chép về trời mới đất mới và thành Giêrusalem mới. Những vật liệu xây thành nầy là tên những ngọc quý, đá quý. Chắc chắn ở đây không phải là nghĩa đen vì khi xem kỷ thì chúng ta thấy trong 21:2 "Tôi cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình.". Ai là vợ mới cưới ở đây? Đó là những người được Chúa cứu. Như vậy chúng ta hiểu rằng những người được cứu là những viên đá, viên ngọc xây dựng nên thành Giêrusalem chớ không phải những ngọc quý đá quý trên đất nầy. Vì cái nhìn hữu hạn của con người cho nên khi muốn diễn tả điều gì quý báu thì Chúa hay dùng những gì mà con người thấy được và quý trọng để con người có thể hình dung phần nào điều Chúa muốn nói. Tóm lại, chúng tôi cho rằng điều Kinh Thánh muốn bày tỏ cho chúng ta về thiên đàng là ấy là một nơi hết sức vinh hiển và phước hạnh trong sự hiện diện gần gũi với Đức Chúa Trời, là nơi của mọi sự trọn vẹn mà chúng ta không thể tìm thấy nơi đất thấp này.

Trên cơ sở những điều trình bày ở trên về thiên đàng, chúng tôi tin rằng ở thiên đàng không còn có địa vị giai cấp giữa con người với nhau. Kinh Thánh cho chúng ta biết chúng ta được cứu hoàn toàn bởi ân điển của Chúa chớ chẳng phải bới việc làm của chúng ta "Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình" (Êphêsô 2:8-9). Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết những việc lành của chúng ta là bởi sự cảm thúc của Chúa "Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài." (Philíp 2:13). Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết chính Chúa gìn giữ chúng ta khỏi vấp ngã trước cám dỗ "Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được." (1 Côrinhtô 10:13) Như thế, chúng ta thấy rằng sự cứu rỗi và đời sống tin kính của chúng ta hoàn toàn là ân điển của Chúa ban cho chúng ta. Chính Chúa cứu chúng ta và Ngài khiến cho chúng ta bước đi theo Ngài đến ngày cuối cùng. Nếu thế thì có ai trong chúng ta có công hơn người khác trong sự cứu rỗi và đời sống tin kính mình hầu khi về thiên đàng sẽ được hưởng đẳng cấp cao hơn người kia không? Dù Kinh Thánh không nói thật cụ thể về điều này nhưng chúng tôi cho rằng không có địa vị giai cấp nơi thiên đàng. Chính ngay trên đất thấp này mà Kinh Thánh còn nhiều lần dạy chúng ta một khi là con cái Chúa thì không nên có sự thiên vị phân biệt giàu nghèo đẳng cấp mà tất cả chỉ là anh em trong Chúa (Giacơ 2:1-13) "hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau." (1Côrinhtô 12:25)

Sách Khải Huyền cho chúng ta bức tranh về đời sống nơi thiên đàng. Khải Huyền 7:15 chép "Ấy vì đó mà chúng được ở trước ngôi Đức Chúa Trời, và ngày đêm hầu việc Ngài trong đền Ngài; còn Đấng ngồi trên ngôi sẽ che chở chúng dưới trại Ngài." Đoạn 14 câu 3 chép: "chúng hát một bài ca mới trước ngôi, trước bốn con sanh vật và các trưởng lão. Không ai học được bài ca đó, họa chăng chỉ có mười bốn vạn bốn ngàn người đã được chuộc khỏi đất mà thôi." Đoạn 22:3 chép: "Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa; ngôi của Đức Chúa Trời và Chiên Con sẽ ở trong thành; các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài". Như thế, theo những gì Chúa cho chúng ta được biết trong Kinh Thánh, tại thiên đàng chúng ta sẽ thờ phượng, hầu việc và ca ngợi Chúa. Còn sự thờ phượng hầu việc đó cụ thể ra sao chúng ta không biết rõ. Chúng ta chỉ biết rằng thiên đàng là nơi của phước hạnh trọn vẹn, "Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa" (Khải Huyền 21:4). Tuy nhiên khi xem xét kỷ chúng ta thấy Khải huyền cũng cho hé mở một ít cho chúng ta thấy điều gì là quan trọng trên thiên đàng, ai là trung tâm điểm của thiên đàng. Chúng ta thấy lặp đi lặp lại nhiều lần sách Khải huyền chép về Chiên Con (5:8, 5:12, 5:13, 6:1, 6:16, 7:9, 7:10, 7:14, 7:17, 12:11, 13:8, 14:4, 14:10, 15:3, 17:14, 19:7, 19:9, 21:9, 21:14, 21:22, 21:23, 21:27, 22:1, 22:3). Câu 22 và 23 chép rằng ở đó không có đền thờ vì Đức Chúa Trời và Chiên Con là đền thờ, ở đó không có mặt trời vì Chiên Con sẽ soi sáng cho. Như vậy chúng ta thấy Đức Chúa Trời và Chiên Con là trung tâm điểm của thiên đàng. Đặc biệt là Chiên con là Đấng đã hoàn tất chương trình cứu chuộc hầu những người được chọn để được cứu có thể vào ở trên thiên đàng. Có người cho rằng nếu về thiên đàng tối ngày ca hát hoài chắc chán chết. Thật ra nếu chúng ta hãy lắng lòng lại suy nghĩ một chút thì sẽ thấy điều Kinh Thánh chép về thiên đàng là hợp lý. Con người chúng ta tội lỗi biết bao, chúng ta đáng chịu khổ hình nơi địa ngục đời đời nhưng Chiên Con đã gánh hết những hình phạt thay cho chúng ta để chúng ta có thể được vào hưởng phước hạnh nơi thiên đàng. Chúng ta không thể làm gì để trả được ơn lớn đó, thử hỏi có điều gì phước hạnh hơn là chiêm ngưỡng, thờ phượng, chúc tụng Đấng đã yêu thương mình, đã phó mạng sống cho mình? Vì vậy chúng ta không lấy làm lạ khi Kinh Thánh chép: "Bốn con sinh vật ấy mỗi con có sáu cánh, chung quanh mình và trong mình đều có mắt; ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, Đấng Toàn năng. Trước đã có, nay hiện có, sau còn đến!" (Khải huyền 4:8) , "Ấy vì đó mà chúng được ở trước ngôi Đức Chúa Trời, và ngày đêm hầu việc Ngài trong đền Ngài; còn Đấng ngồi trên ngôi sẽ che chở chúng dưới trại Ngài." (Khải huyền 7:15).

Tóm lại, dù chúng ta không thể mường tượng được hết sự sống nơi thiên đàng nhưng bởi đức tin, chúng ta tin rằng nơi ấy là nơi phước hạnh tốt đẹp mà Chúa dành sẵn cho con cái Ngài. Chúng ta đặt lòng trông đợi quê hương tốt đẹp hơn đó như sự an ủi khích lệ cho chúng ta trong những ngày trên đất.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)