Trang Bìa > Đời Sống & Đức Tin > Bạn Đọc Hỏi Đáp > Có phải người đồng tính luyến ái không được cứu?  


Câu hỏi:
Tôi là một người đồng tính luyến ái... gần đây tôi có nghe bài giảng trên đài phát thanh nói rằng người đồng tính không thể được cứu... Tôi phải làm sao để giải quyết nan đề của mình?

Trả lời:
Cám ơn bạn đã email cho chúng tôi và chia sẻ nan đề của bạn. Chúng tôi nhờ cậy Chúa và Lời của Ngài để chia sẻ cùng bạn trong nan đề nầy.

Có lẽ bài giảng mà bạn nghe được trên đài có liên quan đến câu Kinh Thánh trong Rôma 1:26-27, "Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đờn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. Những người đờn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đờn bà mà un đốt tình dục người nầy với kẻ kia, đờn ông cùng đờn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình."

Thật vậy, Kinh Thánh lên án tội đồng tính luyến ái nhưng Kinh Thánh cũng không bỏ qua những tội khác như trong 1Côrinhtô 6:9-10 có chép: "Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình: phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm giáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chưởi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu", và trong Galati 5:19-21: "Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời."

Chúng ta thấy đó, có nhiều tội tưởng là nhỏ mà khi phạm cũng không được cứu. Chúng ta cũng nên nhớ rằng dù chúng ta không phạm những tội kể ra ở trên mà chỉ phạm tội nói dối thôi thì cũng giống như chúng ta đã phạm hết thảy do đó cũng không được cứu như Giacơ 2:10 chép: "Vì người nào giữ trọn luật pháp, mà phạm một điều răn, thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy". Như vậy thì tất cả mọi người đều bị đoán xét và hình phạt mà không ai được cứu? Vâng, đó là hoàn cảnh khốn cùng của con người chúng ta nếu chúng ta không được Chúa thương xót. Bởi sự thương xót của Chúa Ngài chọn và cứu chúng ta. Ngài đã phải trả một giá rất đắc cho tội lỗi của chúng ta ấy là Ngài gánh chịu hình phạt thế cho chúng ta mới có thể cứu chúng ta và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Khi cứu chúng ta rồi Ngài sẽ thay đổi con người chúng ta để chúng ta sống một đời sống xứng đáng là con cái Ngài trong những ngày còn lại trên mặt đất nầy. Vì còn ở trong thân thể hư nát nầy cho nên chúng ta vẫn còn có thể phạm tội dù linh hồn chúng ta đã được cứu, tuy nhiên chúng ta không còn muốn sống trong tội lỗi nữa mà sẽ muốn sống theo lời dạy dỗ của Chúa và sẽ không muốn làm điều gì mà chúng ta biết là Chúa sẽ không vui lòng. Đó cũng là bằng chứng trong đời sống của chúng ta cho chúng ta biết là chúng ta đã thật được sanh lại. Đôi khi chúng ta tìm thấy trong đời sống của chúng ta có những tội nào đó mà chúng ta vẫn cứ vấp phạm. Chúng ta sẽ rất đau buồn và khổ sở mỗi khi chúng ta phạm tội. Chúng ta cần nhờ cậy Chúa giúp sức để vượt qua và thắng hơn sự cám dỗ hầu cho không còn tái phạm nữa. Chúng ta không nên nản lòng, tuyệt vọng vì cớ sự yếu đuối của mình. Đức Chúa Trời có quyền năng cứu chúng ta thì Ngài cũng có quyền năng để thay đổi chúng ta và ban cho chúng ta một đời sống mới. Đồng thời chúng ta cũng không được dựa vào sự thương xót của Chúa, đổ thừa cho sự yếu đuối của mình mà cứ phạm tội mãi, "Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa, hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa?" Rô-ma 5:20-6:2. Chúng tôi cũng có trả lời một câu hỏi trước đây tương tự như câu hỏi của bạn. Bạn có thể tham khảo thêm ở đây: http://tinlanh.com/bandoc/phamtoiannanthathu.html.

Cầu xin Chúa giúp sức cho bạn sống theo ý muốn của Ngài.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)