Trang Bìa > Đời Sống & Đức Tin > Bạn Đọc Hỏi Đáp > Đức Chúa Trời ăn năn  


Câu hỏi:
1Samuên 15 có nói "Đức Chúa Trời không phải loài người mà ăn năn" và sau đó lại nói "Đức Giêhôva ăn năn đã lập Saulơ làm vua". Đây có phải là sai lầm của người dịch không?

Trả lời:
Cảm ơn bạn đã chia sẻ với chúng tôi thắc mắc của bạn. Chúng tôi xin được giải đáp thắc mắc đó như sau:

Thắc mắc của bạn cụ thể xuất phát từ hai câu của cùng một đoạn Kinh Thánh "Ta hối hận vì đã lập Sau-lơ làm vua; bởi người đã xây bỏ ta, không làm theo lời ta. Sa-mu-ên buồn rầu, kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va trọn đêm" (1 Samuên 15:11). "Vả lại, Đấng phù hộ Y-sơ-ra-ên chẳng nói dối, và không ăn năn; vì Đấng ấy chẳng phải loài người mà ăn năn!" (1 Samuên 15:29) "Sa-mu-ên chẳng còn thấy Sau-lơ nữa cho đến ngày mình thác; vì người buồn bực về việc Sau-lơ; còn Đức Giê-hô-va ăn năn đã lập Sau-lơ làm vua của Y-sơ-ra-ên." (1 Samuen 15:35 )

Tất cả các chữ in đậm ở trên đều xuất phát từ một chữ duy nhất trong nguyên ngữ Hybálai là nacham. Chữ này trong tiếng Hybálai có ba nghĩa: 1) thở dài, hối tiếc 2) an ủi, giải khuây 3) ăn năn hối lỗi. Theo đó, chúng tôi tin rằng theo ngữ cảnh ở đây, chữ "hối hận" trong câu 11 và 35 mang ý nghĩa thứ nhất và có thể dịch là "buồn lòng" hay "hối tiếc" mà không phải là "ăn năn" theo ý nghĩa là "hối lỗi". Ngược lại, chữ đó trong câu 29 lại mang nghĩa thứ ba là "ăn năn hối lỗi". Theo đó, câu 29 khẳng định rằng Đức Chúa Trời không phải là người để sai lầm mà phải "ăn năn" theo kiểu hối lỗi. Trong sự toàn tri của Ngài, Đức Chúa Trời đã biết trước hết mọi sự, Ngài biết Saulơ sẽ phạm tội cùng Ngài. Sự phạm tội của Saulơ không phải là điều bất ngờ cho Đức Chúa Trời đến nỗi Ngài phải hối hận vì đã lập Saulơ lên làm vua. Chẳng phải ban đầu Saulơ có vẻ tốt nên Đức Chúa Trời lập ông làm vua rồi sau ông lại phạm tội nên Đức Chúa Trời hối lỗi đó mà ăn năn. Đúng hơn, tại đây Kinh Thánh dùng một khái niệm cảm xúc của con người để chúng ta hiểu được: Đức Chúa Trời đau lòng hay buồn rầu trước tội lỗi của Saulơ. Điều này cũng giống như chúng ta có con, chúng ta biết rằng con chúng ta là một đứa trẻ hư và nó sẽ phạm lỗi. Chúng ta không ngạc nhiên khi nó phạm lỗi nhưng chúng ta vẫn có thể cảm thấy buồn lòng trước tội lỗi của nó.

Ước mong sự trình bày của chúng tôi giải đáp được thắc mắc của bạn.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)