Trang Bìa > Đời Sống & Đức Tin > Bạn Đọc Hỏi Đáp > Làm sao tôi biết mình được Thánh Linh Đức Chúa Trời dắt dẫn?  


Câu hỏi:
Làm sao tôi biết mình được Thánh Linh Đức Chúa Trời dắt dẫn?

Trả lời:
Câu hỏi của bạn nằm trong vấn đề được đề cập đến trong Rôma 8:1-17. Tại đây, Kinh Thánh trình bày sự khác biệt giữa một đời sống theo xác thịt và một đời sống theo Thánh Linh. Chúng ta không có thời gian phân tích hết phần Kinh Thánh này, chỉ xin được phân tích cụ thể vào điểm mà bạn thắc mắc.

Thứ nhất, biểu hiện của đời sống có Thánh Linh Đức Chúa Trời dẫn dắt là đời sống đó "sống theo Thánh Linh". Câu 5 và 8 chép "Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt; còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh... Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài." Thế thì "sống theo Thánh Linh" là như thế nào? Đời sống "sống theo Thánh Linh" chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Đời sống ấy quan tâm đến sự làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, làm theo sự dạy dỗ của Ngài trong Kinh Thánh. Đời sống ấy xem luật pháp Đức Chúa Trời và nguyên tắc sống theo Kinh Thánh là quan trọng hơn những ý muốn, suy tính, lý luận của riêng mình. Nói tóm lại, đời sống đó muốn làm theo ý muốn Đức Chúa Trời mà ý muốn đó chính là sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Đời sống này khác biệt với đời sống theo xác thịt, chuyên chú làm thỏa mãn những ham muốn ý thích của dục vọng, tư kỷ, cái tôi, bãn ngã tội lỗi.

Thứ hai, đời sống đó sẽ biểu hiện những trái của Thánh Linh. Galati 5:22 có chép "Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ." Tất nhiên, chúng ta biết rằng không ai trong chúng ta đạt đến sự trọn vẹn của những điều này đang khi còn sống trong xác thịt này. Tuy nhiên, những điều đó phải mỗi ngày một rõ nét trong đời sống chúng ta. Galati 5:19-21 cho chúng ta biểu hiện của đời sống không có Thánh Linh "Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy." Là Cơ Đốc Nhân, chúng ta vẫn có thể còn phạm những điều ở trên nhưng đó không phải là đặc điểm thường trực của đời sống chúng ta. Dù chúng ta vẫn có thể vấp ngã mà phạm những điều đó nhưng lòng chúng ta không xu hướng về những điều đó luôn. Chúng ta có thể từng trải cuộc chiến nội tại giữa "những điều ưa muốn của xác thịt" và "những điều ưa muốn của Thánh Linh", đôi khi chúng ta cũng thất bại và sa ngã theo những sự ưa muốn của xác thịt nhưng khi ấy chúng ta không bình an vui thỏa trong tình trạng đó mà đau đớn bởi sự cáo trách của Thánh Linh. Còn nếu chúng ta thấy lòng mình bình thản khi mình đang làm ngược lại với sự dạy dỗ của Kinh Thánh thì chúng ta nên đặt lại vấn đề rằng Đức Thánh Linh có thật sự hiện diện trong đời sống chúng ta không.

Thứ ba, người có Thánh Linh trong lòng nhận được sự bảo đảm về sự cứu rỗi mình. Người đó cảm biết mình là con Đức Chúa Trời và vui mừng không lo sợ khi nghĩ đến ngày mình phải đối diện với Đức Chúa Trời. "Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha! Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời." (Rôma 8:15-16) Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta như thế nào và làm sao chúng ta biết được? Một người tin Chúa thật và được cứu sẽ có sự nhận biết trong lòng về sự thương xót lớn của Chúa đối mình vì Chúa đã cứu mình. Người đó sẽ biết ơn Chúa rất nhiều về sự cứu rỗi mà Chúa ban cho mình và chỉ muốn sống một đời sống làm vui lòng Chúa. Người đó sẽ yêu mến Chúa nhiều lắm vì biết rằng Chúa đã chết để đền tội thay cho mình và muốn vâng theo lời Chúa trong tất cả mọi khía cạnh của đời sống mình. Như Chúa Giêxu phán rằng: "Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta." (Giăng 14:15).

Về mặt thực tế trong đời sống Cơ Đốc, ngày nay chúng ta thấy có hiện tượng nhiều người tuyên bố rằng "Tôi được Chúa Thánh Linh cảm động để làm thế này, thế này..." Mức độ chân xác của những lời nói đó chỉ có thể được kiểm chứng bằng lẽ thật của Kinh Thánh. Nếu một người nói rằng Đức Thánh Linh cảm động lòng mình để làm một điều gì đó ngược lại với sự dạy dỗ của Kinh Thánh thì lời tuyên bố đó đã không chính xác. Ví dụ, một ai đó có thể tuyên bố rằng "Tôi được Thánh Linh cảm động phải khai gian lận tiền bạc của công ty vì đó là của cải của người thế gian. Với lợi nhuận có thêm đó, tôi có thể dâng cho công cuộc truyền giáo." Chúng ta tin rằng người đó chắc chắn không được Thánh Linh dẫn dắt trong tư tưởng đó vì nó trái ngược với lời dạy của Kinh Thánh. Vì vậy, Cơ Đốc Nhân chúng ta muốn không bị lừa dối bởi ma quỷ và bãn ngã xác thịt của mình mà tưởng lầm rằng Chúa dẫn dắt mình, cách duy nhất là chuyên cần học hỏi lời Kinh Thánh để biết ý muốn Đức Chúa Trời dành cho đời sống chúng ta.

Xin Chúa tiếp tục dẫn dắt bạn trong sự nhận biết Ngài.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)