Trang Bìa > Đời Sống & Đức Tin > Bạn Đọc Hỏi Đáp > Luật pháp Cựu Ước đối với tín hữu ngày nay - Vấn đề ăn huyết  


Câu hỏi: Chúng ta ngày nay có cần phải tuân theo những luật pháp về việc dâng của lễ trong Cựu Ước không? Ví dụ như những luật pháp về nghi lễ cho dân sự, không ăn huyết, không ăn mỡ...

Trả lời:
Cảm ơn bạn đã nêu lên cho chúng tôi thắc mắc của bạn. Đây cũng đã từng là ưu tư của tôi khi đối diện với Kinh Thánh Cựu Ước.

Trước hết, chúng ta biết rằng Kinh Thánh bao gồm cả Cựu Ước lẫn Tân Ước. Khi Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta Kinh Thánh gồm tất cả những sách như chúng ta có hiện nay là Ngài muốn chúng ta suy gẫm toàn bộ Kinh Thánh cách trọn vẹn và qua đó mà học biết về Ngài, chương trình cứu rỗi của Ngài và đời sống mà con cái Chúa phải noi theo. Như vậy, chúng ta không có lý do gì để xem Cựu Ước như là "chuyện của thời xưa" hay "lỗi thời" không còn áp dụng cho thời Tân Ước nữa. Chúa Giêxu cũng khẳng định điều này trong Mathiơ 5:17-18 17 "Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn. Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn." Như vậy chúng ta khẳng định tư tưởng rằng Chúa muốn chúng ta tuân thủ theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh trong cả Cựu Ước và Tân Ước.

Tuy nhiên, tại sao ngày nay chúng ta không tuân theo những luật pháp về đền thờ và sự dâng của lễ? Có phải Chúa cho phép chúng ta bỏ qua những luật pháp đó không? Tân Ước cho chúng ta biết Chúa Giêxu đến làm Của Tế Lễ dâng lên bàn thờ MỘT LẦN ĐỦ CẢ. Êphêsô 5:2 chép "Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ..." Hêbơrơ 10:1,10,18 chép "Vả, luật pháp chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau, không có hình thật của các vật, nên không bao giờ cậy tế lễ mỗi năm hằng dâng như vậy, mà khiến kẻ đến gần Đức Chúa Trời trở nên trọn lành được... Ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Jêsus Christ một lần đủ cả... Bởi hễ có sự tha thứ thì không cần dâng của lễ vì tội lỗi nữa" (xin bạn cũng đọc cả đoạn Kinh Thánh Hêbơrơ 10:1-18 để nắm được ý toàn thể tại đây) Thế thì ngày nay chúng ta không còn phải thực hiện những luật pháp về việc dâng của lễ không phải vì chúng ta "phá bỏ" những luật pháp đó mà vì hết thảy những luật pháp đó là hình bóng chỉ về sự chết hy sinh của Chúa Giêxu: con sinh tế lễ bị giết đổ huyết ra để chuộc tội giống như Chúa Giêxu chết chuộc tội cho chúng ta. Như vậy, vì công việc "dâng tế lễ" đã được làm trọn qua sự chết của Chúa Giêxu rồi và con cái Chúa được sự tha tội nhờ sự chết thay của Chúa Giêxu nên không cần thiết phải tuân giữ những luật pháp làm hình bóng cho sự chết của Ngài nữa.

Cũng vậy, hình ảnh đền thờ trong Cựu Ước là chính Chúa Giêxu hiện ra trong thời Tân Ước. Giăng 2:19-21 "Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy phá đền thờ nầy đi, trong ba ngày ta sẽ dựng lại! Người Giu-đa lại nói: Người ta xây đền thờ nầy mất bốn mươi sáu năm, mà thầy thì sẽ dựng lại trong ba ngày! Nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể mình." Đền thờ cũng là hội thánh ngày nay "Anh em đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Jêsus Christ là đá góc nhà, cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi, để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa." (Êpheso 2:20-21) Đền thờ cũng là thân thể của con cái Chúa "Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao?" (1 Côrinhtô 6:19) Tương tự như trên, ngày nay chúng ta không phải tuân theo những luật pháp về đền thờ vì đền thờ thật đã hiện ra trong chính Chúa Giêxu, trong hội thánh Ngài và trong thân thể của con cái Chúa.

Có những luật pháp khác trong Cựu Ước mang ý nghĩa hình bóng đã được làm trọn trong Tân Ước thì chúng ta không buộc phải tuân theo.

Bạn có nêu lên câu hỏi cụ thể cho vấn đề ăn mỡ và ăn huyết. Chúng tôi xin được trình bày như sau: Việc không ăn mỡ trong Cựu Ước được nêu lên liên quan đến việc dâng tế lễ, nghĩa là dân sự không được phép ăn mỡ trong các con sinh dâng lên vì phần đó thuộc về Đức Chúa Trời. Ngày nay chúng ta không còn dâng tế lễ nữa nên điều đó cũng không còn áp dụng nữa.

Về vấn đề huyết chúng ta thấy trong Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại chữ nầy nhiều lần xem ra có vẻ rất quan trọng đối với Chúa. Trong cựu ước Chúa có căn dặn không được ăn huyết trước khi Chúa ban cho luật pháp trên núi Sinai, từ lúc Nôê vừa ra khỏi tàu "Song các ngươi không nên ăn thịt còn hồn sống, nghĩa là có máu." (Sáng thế Ký 9:4) Trong các sách luật pháp Chúa cũng tiếp tục nhắc nhở nhiều lần về việc không được ăn huyết hay ăn huyết là có tội (Lê vi Ký 7:26, 17:10, 17:12, 17:14, Phục truyền Luật lệ Ký 12:16, 12:23-25, 15:23, Êxêchiên 33:25). Chúng ta thấy trong Tân Ước có nhắc lại rất rõ ràng trong Công vụ 15:20,29 "tức là anh em phải kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngột, và chớ tà dâm; ấy là mọi điều mà anh em khá kiêng giữ lấy vậy." (Công vụ 15:29, 21:25). Vì vậy, chúng tôi cho rằng việc không ăn huyết vẫn còn hiệu lực trong thời Tân Ước và cho nên chúng ta vẫn cần phải tuân theo.


Bạn có thể tham khảo những câu Kinh Thánh sau đây để tìm hiểu ý nghĩa xem vì sao Chúa không cho chúng ta ăn huyết.

Phục truyền 12:23 Song phải giữ mình, chớ ăn huyết; vì huyết là sự sống, nên chớ ăn thịt luôn với sự sống
Mathiơ 26:28 vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội.
Mathiơ 27:4 mà nói rằng: Tôi đã phạm tội vì nộp huyết vô tội! Song họ đáp rằng: Sự đó can gì đến chúng ta? Mặc kệ ngươi.
Mathiơ 27:6 Nhưng các thầy tế lễ cả lượm bạc và nói rằng: Không có phép để bạc nầy trong kho thánh, vì là giá của huyết.
Mathiơ 27:24 Phi-lát thấy mình không thắng nổi chi hết, mà sự ồn ào càng thêm, thì lấy nước rửa tay trước mặt thiên hạ, mà nói rằng: Ta không có tội về huyết của người nầy; điều đó mặc kệ các ngươi.
Mathiơ 27:25 Hết thảy dân chúng đều đáp rằng: Xin huyết người lại đổ trên chúng tôi và con cái chúng tôi!
Mác 14:24 Ngài phán rằng: Nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đổ ra cho nhiều người.
Luca 22:20 Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ, mà phán rằng: Chén nầy là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra.
6:53 Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu.
Giăng 6:54 Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại.
Giăng 6:55 Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống.
Giăng 6:56 Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta, thì ở trong ta, và ta ở trong người.
Công vụ 15:20 song khá viết thơ dặn họ kiêng giữ cho khỏi sự ô uế của thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngột và huyết.
Công vụ 15:29 tức là anh em phải kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngột, và chớ tà dâm; ấy là mọi điều mà anh em khá kiêng giữ lấy vậy. Kính chúc bình an.
Công vụ 20:28 Anh em hãy giữ lấy mình, mà luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình.
Công vụ 21:25 Còn người ngoại đã tin, chúng tôi có viết thơ cho họ về điều chúng tôi đã định: là chỉ phải kiêng ăn của cùng thần tượng, huyết và thú vật chết ngộp, cùng chớ gian dâm.
Rôma 3:25 là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong huyết Đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia,
Rôma 5:9 Huống chi nay chúng ta nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào!
1Côrinhtô 10:16 Cái chén phước lành mà chúng ta chúc phước, há chẳng phải là thông với huyết của Đấng Christ sao? Cái bánh mà chúng ta bẻ, há chẳng phải là thông với thân thể của Đấng Christ sao?
Êphêsô 1:7 Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài,
Êphêsô 2:13 Nhưng trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Đấng Christ mà được gần rồi.
Côlôse 1:20 và bởi huyết Ngài trên thập tự giá, thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời.
Hêbơrơ 2:14 Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Jêsus cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ,
Hêbơrơ 9:7 nhưng, phần thứ hai, thì mỗi năm một lần chỉ một mình thầy tế lễ thượng phẩm vào, chẳng bao giờ mà không đem huyết dâng vì chính mình và vì sự lầm lỗi dân chúng.
Hêbơrơ 9:12 Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình, mà được sự chuộc tội đời đời.
Hêbơrơ 9:13 Vì nếu huyết của dê đực cùng tro bò cái tơ mà người ta rưới trên kẻ ô uế còn làm sạch được phần xác thịt họ và nên thánh thay,
Hêbơrơ 9:14 huống chi huyết của Đấng Christ, là Đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời, dâng chính mình không tì tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống, là dường nào!
Hêbơrơ 9:20 mà nó rằng: Nầy là huyết của sự giao ước mà Đức Chúa Trời đã dạy lập với các ngươi.
Hêbơrơ 9:22 Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch: không đổ huyết thì không có sự tha thứ.
Hêbơrơ 9:25 Ấy chẳng phải là dâng chính mình Ngài nhiều lần, như thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm vào trong nơi rất thánh mà dâng huyết không phải là huyết mình;
Hêbơrơ 10:4 Vì huyết của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được.
Hêbơrơ 10:19 Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Jêsus được dạn dĩ vào nơi rất thánh,
Hêbơrơ 10:29 huống chi kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh, là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao?
Hêbơrơ 12:24 gần Đức Chúa Jêsus, là Đấng trung bảo của giao ước mới, và gần huyết rưới ra, huyết đó nói tốt hơn huyết của A-bên vậy.
Hêbơrơ 13:12 Ấy vì đó mà chính mình Đức Chúa Jêsus đã chịu khổ tại ngoài cửa thành để lấy huyết mình làm cho dân nên thánh.
Hêbơrơ 13:20 Đức Chúa Trời bình an, là Đấng bởi huyết giao ước đời đời mà đem Đấng chăn chiên lớn là Đức Chúa Jêsus chúng ta ra khỏi từ trong kẻ chết,
1Phierơ 1:2 theo sự biết trước của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha, và được nên thánh bởi Đức Thánh Linh, đặng vâng phục Đức Chúa Jêsus Christ và có phần trong sự rải huyết Ngài: nguyền xin ân điển và bình an thêm lên cho anh em!
1Phierơ 1:19 bèn là bởi huyết báu Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít,
1Giăng 1:7 Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.
1Giăng 5:6 Ấy chính Đức Chúa Jêsus Christ đã lấy nước và huyết mà đến, chẳng những lấy nước mà thôi, bèn là lấy nước và huyết;
1Giăng 5:8 Vì có ba làm chứng: Đức Thánh Linh, nước và huyết; ba ấy hiệp một.
Khải huyền 1:6 Đấng yêu thương chúng ta, đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng tôi, và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và Cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng! A-men.
Khải huyền 5:9 Chúng hát một bài ca mới rằng: Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra; vì Ngài đã chịu giết lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước,
Khải huyền 7:14 Tôi thưa rằng: Lạy chúa, chúa biết điều đó. Người lại phán cùng tôi rằng: Đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết Chiên Con.
Khải huyền 12:11 Chúng đã thắng nó bởi huyết Chiên Con và bởi lời làm chứng của mình; chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết.
Khải huyền 16:6 bởi vì chúng nó đã làm đổ huyết của các thánh đồ cùng của các đấng tiên tri, và Ngài đã cho chúng nó uống huyết: thật là đáng lắm.
Khải huyền 17:6 Tôi thấy người đờn bà đó say huyết các thánh đồ và huyết những kẻ chết vì Đức Chúa Jêsus; tôi thấy mà lấy làm lạ lắm.
Khải huyền 18:24 Ấy chính trong thành nầy, mà đã tìm thấy huyết các đấng tiên tri, các thánh đồ, và hết thảy những kẻ đã bị giết trong thế gian.
Khải huyền 19:2 Vì những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình: Ngài đã đoán phạt đại dâm phụ nó lấy đều dâm loạn làm hư hỏng thế gian, và Ngài đã báo thù huyết của các tôi tớ Ngài đã bị tay con dâm phụ đó làm đổ ra.
Khải huyền 19:13 Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là Lời Đức Chúa Trời.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)