Trang Bìa > Đời Sống & Đức Tin > Bạn Đọc Hỏi Đáp > Thái độ của Cơ Đốc nhân trước bất công  


Câu hỏi:
Cơ Đốc Nhân chúng ta nên có thái độ như thế nào trước những bất công và suy đồi đạo đức xung quanh chúng ta? Trước đây tôi hay nặng nề ưu tư về những cái xấu, từ khi tôi biết rằng Chúa tể trị trên mọi sự và tôi nên giao phó hết cho Chúa, tôi cảm thấy mình dường như bàng quan trước những khó khăn của người khác. Như thế có đúng không?

Trả lời:
Trước hết, chúng tôi tin rằng cảm xúc tự nhiên của một người có lương tâm tốt là bất bình trước cái xấu và bất công. Tuy nhiên phản ứng của chúng ta trong xúc cảm đó sẽ quyết định chúng ta là đúng hay sai. Đối với những người làm điều sai quấy, nếu chúng ta gớm ghê họ, nổi giận với họ, và tự nghĩ rằng "Làm sao người ta lại xấu xa đến thế?" là chúng ta đã sai bởi hàm ý trong tư tưởng đó là một sự kiêu ngạo về bản thân mà chúng ta không nhận ra. Khi chúng ta gớm ghiếc người khác về những sự xấu xa của họ, chúng ta đã ngầm định trong lòng mình rằng "Tôi chẳng xấu như anh". Bạn thân mến, chúng tôi cũng là người hay có những ưu tư như bạn, chúng tôi đã từng rất nổi giận trước những người sai trật, thậm chí chúng tôi còn chỉ thẳng vào mặt người đó về những giả dối của họ. Chúng tôi cũng đã từng cố gắng bằng sức mình để "lập lại công bằng" trong một số trường hợp nào đó. Tuy nhiên, có hai điều Chúa dạy chúng tôi. Thứ nhất, Ngài dạy chúng tôi rằng "Người nào cũng phải mau nghe, mà chậm nói, chậm giận; vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời." (Giacơ 1:19-20) Chúng tôi hiểu được rằng sự hiểu biết của chúng tôi về những gì xung quanh còn rất hạn chế, vì vậy nhiều khi những cảm xúc của chúng tôi cũng không chính xác... Chúng tôi cần tin cậy rằng Chúa biết hết mọi sự hơn chúng tôi biết, và Chúa là Đấng yêu thương tuyệt đối, công bình tuyệt đối, tốt đẹp tuyệt đối trong mọi việc Ngài làm. Vì vậy chúng tôi cần tin cậy Chúa trong những gì mà ngày hôm nay còn làm cho chúng tôi nặng nề đau lòng. Thứ hai, Chúa dạy chúng tôi rằng "Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ..." (Êphêsô 2:3-5). Chúng tôi nhận ra rằng trong tiêu chuẩn công chính của Đức Chúa Trời, chúng tôi cũng chẳng tốt đẹp hơn người khác chút nào bởi vì "Vì người nào giữ trọn luật pháp mà phạm một điều răn thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy." (Giacơ 2:10) Hơn nữa, nhìn lại cuộc đời mình, chúng tôi giật mình nhận ra rằng có rất nhiều lần, trong những hoàn cảnh thử thách cám dỗ, nếu Chúa không thương xót giải cứu chúng tôi thì chắc chúng tôi cũng đã rơi vào một số những sai lầm mà trước đây chúng tôi rất tức giận ở người khác.

Giờ đây chúng tôi tin rằng thái độ đúng trước những nghịch lý bất công là tin cậy nơi sự khôn ngoan công bình tuyệt đối của Chúa và đừng lầm tưởng rằng mình chính trực và nhơn từ hơn Chúa. Trong Êsai 55:8-9, Chúa nói "Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu." Chúa có cách của Ngài và thời điểm của Ngài, vậy chúng ta nên tin cậy Chúa trong mọi việc. Tuy nhiên, nói như vậy có phải là chúng ta có quyền bàng quan trước những khổ đau của người khác không? Hoàn toàn không! Giacơ 1:27 nói "Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là: thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian." Trong Mathiơ 22:36- 40, Chúa Giêxu tóm tắt lời dạy của Đức Chúa Trời cho con người trong hai điều "Ngươi hãy hết lòng hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy:Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình." Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra." Như thế nào là yêu kẻ lân cận như yêu mình? Khi chúng ta yêu mình thì chúng ta luôn muốn cho mình có được điều tốt nhất vì vậy yêu người lân cận như mình có nghĩa là chúng ta muốn người khác có được điều tốt nhất giống như mình. Mà điều tốt nhất chúng ta muốn là gì? Có phải là sự giàu có, danh vọng, địa vị, hưởng thụ hay những gì khác trên đời nầy không? Không, điều tốt nhất và cần thiết nhất của chúng ta là sự cứu rỗi. Cho nên khi được cứu rồi thì chúng ta cũng muốn những người khác cũng được cứu như chúng ta. Chúng ta không có quyền bàng quan trước những khổ đau của người khác. Khổ đau mà chúng tôi muốn nói đến ở đây không phải là khổ đau về thể xác, vật chất của đời nầy mà là khổ đau khi phải chịu hình phạt đời đời trong hỏa ngục. Còn về sự đau khổ của đời nầy (nghèo khó, bệnh tật...) thì sao? Chúng ta không có khả năng và sức lực để giúp đỡ hay xoa dịu hết những nghèo khó, khốn cùng, bệnh tật trên thế giới. Nhưng giả sử chúng ta làm được điều nầy, vậy thì những người mà chúng ta giúp đỡ đem ra khỏi hoàn cảnh nghèo khó, khốn cùng, bệnh tật sẽ được ích lợi gì nếu những người đó qua đời mà không được cứu? Tuy nhiên Chúa cũng dạy chúng ta phải có bổn phận giúp đỡ về nhu cầu thể xác nhưng chỉ trong phạm vi gia đình, người thân và người cùng đức tin. Chúng ta cũng có thể giúp đỡ những người khác về nhu cầu thể xác tùy theo khả năng, hoàn cảnh Chúa đặt để và sự cảm động mà chúng ta có chớ không có bổn phận phải giúp đỡ mọi người thoát khỏi sự khó khăn của cuộc sống trần gian nầy. 1Timôthê 5:8, "Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhứt là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa." Galati 6:10, "Vậy, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhứt là cho anh em chúng ta trong đức tin." Thế thì thái độ đúng của một Cơ Đốc Nhân trước những gì xung quanh mình là làm trọn bổn phận yêu thương của mình theo lời Chúa dạy và bình an trao phó những gì còn lại trong tay Chúa.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)