Trang Bìa > Đời Sống & Đức Tin > Gây Dựng Đức Tin > Sự Lựa Chọn Của Ai?  


SỰ LỰA CHỌN CỦA AI?

"Quyết định là của bạn . . . Bây giờ tùy bạn . . . Đức Chúa Trời đã làm tất cả những gì Ngài có thể làm để cứu, phần còn lại là tùy ở bạn . . . Bạn phải chọn Chúa Cứu Thế cho chính bạn . . . Bạn phải có một quyết định cuối cùng." Tất cả chúng ta thường nghe những lời tuyên bố giống như trên từ những bài giảng. Tôi muốn nêu lên một câu hỏi liên quan đến vấn đề nầy về sự cứu rỗi đời đời: SỰ LỰA CHỌN CỦA AI? Chúa Cứu Thế Giê-xu của chúng ta đã trả lời câu hỏi nầy rất rõ ràng: "Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi" (Giăng 15:16).

Giáo lý về sự lựa chọn là một giáo lý rất khiêm nhường, cũng là thần học được hà hơi thiêng liêng rất khích lệ và phước hạnh. Thật khiêm nhường khi biết rằng chúng ta sẽ không bao giờ chọn Chúa Cứu Thế. Những ham muốn của chúng ta thì nhiều lắm, tấm lòng của chúng ta rất cứng cỏi, chúng ta sẽ không bao giờ tìm kiếm Chúa. Vâng, thật được yên ủi biết bao khi nghe Cứu Chúa của chúng ta nói rằng, "Ta đã chọn ngươi." Chúa Cứu Thế Giê-xu của chúng ta yêu thương chúng ta lâu lắm trước khi chúng ta yêu Ngài. Ngài yêu chúng ta đang khi chúng ta chết trong tội lỗi của mình. Nếu Ngài không yêu chúng ta, chúng ta sẽ không bao giờ yêu Ngài. Nếu Ngài không chọn chúng ta, chúng ta sẽ không bao giờ chọn Ngài.

Ngôn ngữ không thể nào diễn tả rõ ràng hơn. Cứu Chúa của chúng ta nói với chúng ta rằng, bản chất tự nhiên của con người sẽ không bao giờ chọn Chúa Cứu Thế. Thật vậy, về một phương diện, mỗi tín hữu chọn Chúa Cứu Thế. Tuy nhiên, đây là kết quả sự lựa chọn của Đấng Christ chọn con người, chớ không phải nguyên nhân.

Lỗ tai bẩm sinh đã bị điếc nên không thể nghe được. Con mắt tự nhiên đã bị mù nên không thể thấy. Tấm lòng thiên nhiên nầy rất cứng cỏi nên không còn cảm giác gì nữa. Con người không thấy được vẻ đẹp trong Chúa Cứu Thế. Con người không cảm thấy cần đến Chúa Cứu Thế. Con người không có ao ước để được Ngài. Chỉ sau khi Đức Chúa Trời, bởi quyền tối cao của ân điển Ngài, mở mắt mù lòa, khai thông lỗ tai điếc, làm cho sống lại tấm lòng đã chết, ban sức mạnh cho cánh tay đã bị teo thì tội nhân mới tìm kiếm Chúa Cứu Thế và được ban cho sức mạnh của đức tin để đi theo Ngài.

Đây là điểm mà tôi muốn nói: TẤT CẢ NHỮNG AI TIN NHẬN NƠI CHÚA CỨU THẾ GIÊ-XU VÀO MỘT THỜI ĐIỂM NÀO ĐÓ, ĐỀU ĐƯỢC LỰA CHỌN BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI BẰNG TÌNH YÊU THƯƠNG ĐỜI ĐỜI CỦA NGÀI; SỰ LỰA CHỌN ĐÓ BUỘC CHẶT ĐỨC TIN VÀ SỰ NÊN THÁNH CỦA HỌ TRONG CHÚA CỨU THẾ.

Ý nghĩa của sự lựa chọn là gì?

Lời tuyên bố chính xác về thần học nầy rất thiết yếu. Không có thần học nào trong Kinh Thánh chịu đựng nhiều tổn thương từ cái nhìn sai lầm của kẻ thù và những lời tuyên bố không xác đáng của những người bạn nó hơn giáo lý của sự lựa chọn. Sự lựa chọn có thể được định nghĩa cách nầy: Từ ngàn xưa, Đức Chúa Trời lấy làm vui lòng chọn lựa một số người nam và người nữ, những người mà Ngài định sẵn để được cứu bởi sự công bình và sự đổ huyết của Chúa Cứu Thế. Cuối cùng không có ai được cứu ngoại trừ những người mà Ngài đã chọn. Vì thế, Lời của Đức Chúa Trời gọi dân của Ngài là "kẻ được chọn." Sự lựa chọn hay định sẵn cho họ vào sự sống đời đời được gọi là "sự lựa chọn của Đức Chúa Trời."

Tất cả những ai Đức Chúa Trời lấy làm vui lòng chọn lựa từ trước khi sáng thế đều được mua chuộc bởi Chúa Cứu Thế tại nơi thập tự giá. Tất cả những ai được chọn và được mua chuộc (vào đúng thời điểm) đều được kêu gọi đến sự cứu rỗi và sự sống đời đời bởi Đức Thánh Linh. Ngài cáo trách tội lỗi của họ. Ngài dẫn dắt họ đến cùng Chúa Cứu Thế. Ngài khiến sự ăn năn và đức tin ở trong họ. Ngài gìn giữ họ bởi ân điển của Ngài để khỏi bị sa ngã. Ngài đưa tất cả họ đến sự vinh hiển đời đời một cách an toàn.

Tóm lại, sự lựa chọn là mắc xích đầu tiên trong dây xích của sự cứu rỗi mà sự vinh hiển đời đời là mắc xích cuối cùng. Tất cả những ai được cứu, được xưng công bình, được gọi, được sanh lại, được mang đến đức tin trong Chúa Cứu Thế là những người được chọn. Nguyên tắc căn bản và đầu tiên tạo nên bản tính của các thánh đồ như họ có được là do sự lựa chọn đời đời của Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh có dạy về thần học của sự lựa chọn không?

Đây là toàn bộ thẩm quyền trên chúng ta. Việc giáo hội Cải Cách hay Thanh Giáo giảng dạy điều đó không phải là vấn đề quan trọng. Gill hay Spurgeon dạy về điều nầy cũng không thành vấn đề. Báp Tít hay Tín Điều Trưởng Lão dạy cũng không là vấn đề quan trọng. Lời của Đức Chúa Trời có dạy về thần học nầy không? Nếu có, chúng ta phải theo nó. Nếu không, chúng ta phải phủ nhận và từ chối nghe những ai dạy về nó. "Hãy theo luật pháp và lời chứng! Nếu dân chẳng nói như vậy, chắc sẽ chẳng có rạng đông cho nó" (Êsai 8:20). (Tôi chỉ chọn ra vài câu từ một phần rất lớn trong Kinh Thánh dạy về thần học nầy. Còn có nhiều câu khác nữa. Bạn có thể tìm ra một cách dễ dàng từ quyển Thánh Kinh Từ Dẫn của bạn.)

Người theo phái Arminians khoe khoang về sự rao giảng cho con người, "Các ngươi phải được sanh lại." Họ đúng trong câu nầy. Sự cần thiết của sự sanh lại cần phải được tuyên bố một cách lớn tiếng. Tuy nhiên, họ gièm pha những ai rao giảng thần học của sự lựa chọn, họ nói rằng đó là một thần học vô nghĩa, chỉ giảng dạy từ một vài câu tách ra. Họ không chỉ ra rằng trong Kinh Thánh "Các ngươi phải được sanh lại" chỉ tìm thấy có một lần. Còn "lựa chọn" thì được nhắc đến hơn năm mươi lần chỉ trong Kinh Thánh Tân Ước mà thôi. Chắc chắn, đây phải là điều quan trọng!

Cứu Chúa Giê-xu của chúng ta dạy về sự lựa chọn (Mathiơ 11:20-26, 24:22, 31; Mác 13:20.22.27; Luca 18:7; Giăng 17:8-9). Những hội thánh đầu tiên nghe về sứ điệp của sự lựa chọn (Công-vụ 13:48). Sứ đồ Phierơ nói về sự lựa chọn một cách không ngần ngại (I Phierơ 1:2; II Phierơ 1:10). Sứ đồ Giăng nói về "Bà được lựa chọn" và "người chị em được lựa chọn". Sứ đồ Phaolô cảm thấy rằng thần học của sự lựa chọn cần thiết phải được trình bày một cách kỹ lưỡng và thường xuyên (Rôma 8:29, 30, 33; 9:13-14; Êphêsô 1:4; II Têsalônica 2:13-14; II Timôthê 1:9). Thực tế rõ ràng là, bạn không lật đến bất cứ một sách nào trong Tân Ước mà không đối diện với thần học của sự lựa chọn. Chắc chắn, những ai tự xưng mình là người rao giảng Lời của Đức Chúa Trời đều phải theo gương của các sứ đồ và Cứu Chúa của chúng ta. Họ phải nên rao giảng về thần học nầy.

Lời của Đức Chúa Trời dạy gì về sự lựa chọn?

Sự lựa chọn của Đức Chúa Trời để con người được đến sự cứu rỗi là bởi ân điển và được ban cho nhưng không, tuyệt đối bởi quyền tối cao của Ngài. Đó là một hành động vô điều kiện bởi lòng thương xót tối thượng. Ngài đã không chọn chúng ta bởi vì Ngài biết trước rằng chúng ta sẽ ăn năn và tin nhận Chúa Cứu Thế. Sự ăn năn và đức tin của chúng ta là kết quả bởi sự lựa chọn của Đức Chúa Trời chớ không phải là nguyên nhân (Giăng 10:16, 26; 15:16; Công-vụ 13:48). Sự lựa chọn của Đức Chúa Trời là cá nhân: Ngài không chọn một số đông những khuôn mặt không có tên, nhưng là những tội nhân cá biệt, và gọi họ là con trai, con gái của Ngài. Sự lựa chọn nầy cũng là bởi ân điển, đời đời và không bao giờ thay đổi (Êphêsô 1:4). Tự Ba Ngôi Đức Chúa Trời hằng hữu cũng đủ vinh hiển còn chúng ta là những người tin Chúa ngày nay đã được chọn là bởi giao ước thương xót. Đức Chúa Trời chọn chúng ta bởi sự yêu thương đời đời và sự vui lòng tối cao của Ngài, chỉ vì Ngài thật nhân từ. Chúng ta được chọn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Nầy là sự lựa chọn kỳ lạ của Đức Chúa Trời! Ngài không chọn những người quý phái mà chọn những người tầm thường. Ngài không chọn những người khôn ngoan, nhưng chọn những người ngu dại. Ngài không chọn những người công bình, nhưng chọn những người gian ác. Ngài chọn chúng ta, "để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời . . . như có lời chép rằng: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa" (I Côrinhtô 1:29,31). Hãy để tất cả những người được sanh lại xưng nhận, "Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời" (I Côrinhtô 15:10). Chúng ta hãy hát lên bài tình ca về sự lựa chọn của Đức Chúa Trời:

"Không phải con đã chọn Ngài,
Vì, Chúa ôi, điều đó không thể nào có được;
Lòng nầy vẫn từ chối Ngài,
Nhưng Ngài đã chọn con.
Lòng con không có chi trước mặt Ngài;
Con khao khát ân điển giàu có của Ngài;
Con biết điều nầy, nếu con yêu Ngài,
Ngài đã phải yêu con trước." (Josiah Conder)

Donald S. Fortner

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)