Tìm trên tinlanh.com    
       
  Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Tin Lành Mác

Tin Lành Mác

Dưới đây là những bài giảng trong sách Tin Lành Mác được in trong tờ Thuộc Linh và gửi ra trước đây.

Kinh Thánh & Suy Gẫm | Bài Học Kinh Thánh | Đức Tin & Đời Sống | Tìm Hiểu Tin Lành?

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)