Tìm trên tinlanh.com    
       
  Trang Bìa > Đức Tin & Đời Sống > Bạn Đọc Hỏi Đáp > Hai chữ "Holy Spirit" và "Holy Ghost" trong bản Kinh Thánh tiếng Anh

Câu hỏi:
Xin cho biết sự khác nhau giữa Holy Spirit và Holy Ghost

Trả lời:
Hai chữ "Holy Spirit" và "Holy Ghost" là hai chữ trong bản Kinh Thánh tiếng Anh thường được dùng để chỉ Đức Thánh Linh. Chúng ta sẽ cùng nhau xem trong Cựu Ước trước. Chữ "Holy Spirit" được dùng 3 lần trong Cựu Ước xuất xứ từ 2 chữ Hêbơrơ quodesh và ruwach để chỉ về Đức Thánh Linh. Riêng chữ ruwach được dùng rất nhiều lần, chữ nầy cũng chỉ về Đức Thánh Linh khi dùng chung với "of God" hoặc "of The Lord" (Thần của Đức GiêHôVa). Còn những trường hợp khác thì có ý nghĩa "tâm thần" hoặc "linh hồn". Chữ "Holy Ghost" chỉ tìm thấy trong Tân ước chớ không có trong Cựu ước, riêng chữ "ghost" được dùng nhiều lần để chỉ về "linh hồn".

Trong Tân Ước cả hai chữ "Holy Ghost" và "Holy Spirit" đều cùng xuất xứ từ hai chữ trong tiếng Hy Lạp hagios pneuma, không biết tại sao những dịch giả lại dùng chữ khác nhau trong tiếng Anh. Chúng tôi không thấy có sự khác biệt gì giữa hai chữ nầy. Cả hai đều chỉ về Đức Thánh Linh.

Kinh Thánh & Suy Gẫm | Bài Học Kinh Thánh | Đức Tin & Đời Sống | Tìm Hiểu Tin Lành?

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)