Tìm trên tinlanh.com    
       
  Trang Bìa > Tìm Hiểu Tin Lành? > Thánh Kinh theo Đề Tài

Thánh Kinh theo Đề Tài

Dưới đây là những bài gồm những câu được trích từ Kinh Thánh dựa theo đề tài.

Kinh Thánh & Suy Gẫm | Bài Học Kinh Thánh | Đức Tin & Đời Sống | Tìm Hiểu Tin Lành?

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)